Hlavná stránka / Aktuality / Galéria M. A. Bazovského si pripomína 40. výročie založenia

Galéria M. A. Bazovského si pripomína 40. výročie založenia

Galéria M. A. Bazovského si pripomína 40. výročie založenia

Štyridsiate výročie vzniku Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je nesporne príležitosťou ku krátkej úvahe nielen o jej histórii, ale aj o podstate, charaktere a zmysluplnosti jej existencie. Viac o histórii i súčasnosti jedinej galérie výtvarného umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja približuje riaditeľka galérie PhDr. Danica Lovišková.

 

Vznik galérie Pôvodné sídlo galérie M. A. Bazovského

Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského, na základe rozhodnutia Rady ONV z roku 1968, vznikla vo februári 1969. Vo svojich počiatkoch sídlila galéria v priestoroch Trenčianskeho múzea . V jeho priestoroch, ako aj v Delovej bašte Trenčianskeho hradu a v iných kultúrnych inštitúciách na Slovensku realizovala svoje prvé výstavné podujatia. Už od založenia bola stanovená i jej profilácia, ktorá sa premietla najmä do zbierkotvorného, výstavného programu a ďalších odborných aktivít. Bola to orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia, na výtvarné umenie trenčianskeho regiónu a na tvorbu jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry - Miloša Alexandra Bazovského . Umelca, ktorého meno nesie galéria vo svojom názve a ktorý posledné roky svojho bohatého a zložitého života prežil práve v Trenčíne (1962-1968).

Zbierkový fond

Veľmi aktívne od počiatkov sa začal konštituovať základ galerijného zbierkového fondu. Tvorili ho najvýznamnejšie osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarní umelci spätí s regiónom . Najrozsiahlejší súbor (478 obrazov, 699 kresieb a grafík), samozrejme reprezentovali diela M. A. Bazovského , ktoré galéria získala nákupom z pozostalosti po umelcovi, resp. po umelcovej manželke, najmä v rokoch 1972 a 1973. V súčasnosti tvorí zbierkový fond 1651 malieb, 315 sôch, 1237 kresieb, 1360 grafík a 205 fotografií.

Sídlo galérie a jeho história

Prvým sídlom galérie sa stali reprezentatívne barokové priestory bývalého Piaristického kláštora z rokov 1653-1662, priamo v historickom centre Trenčína, ktoré v rokoch 1973-1979 prešli rozsiahlou a zásadnou prestavbou. Autorom projektu rekonštrukcie bol Ing. Arch. Ferdinand Konček. Súčasné sídlo galérieObnovené galerijné priestory boli sprístupnené verejnosti v roku 1979 slávnostným otvorením stálych expozícii - Miloša Alexandra Bazovského, slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu. Najzložitejším obdobím v existencii galérie boli roky 1991-2001, kedy galéria na základe reštitučného zákona č. 338/91 Zb. musela vrátiť objekt, v ktorom sídlila, vlastníkovi – Reholi piaristov na Slovensku a hľadať optimálne priestory pre svoje nové sídlo. Na základe ponuky Mesta Trenčín , sa najvyhovujúcejšou stala budova Stredného odborného učilišťa železničného na Palackého ulici 27. Išlo o historický pseudobarokový objekt palácového typu z konca 19. storočia, ktorý dal postaviť podžupan Maršovský. S jeho komplexnou rekonštrukciou sa na základe projektu akademického architekta Mariána Strieženca začalo koncom roku 1996. Galéria sa do nového, reprezentatívneho objektu presťahovala v júli 2001. Nakoľko rekonštrukcia jej priestorov bola ukončená len po stavebnej stránke, aj v rokoch 2002 a 2003 sa ďalej pokračovalo na jej exteriérovom a interiérovom dotvorení. Galerijné priestory boli verejnosti sprístupnené 22. marca 2002 výstavou významnej, medzinárodne uznávanej umeleckej autority – českého sklára Václava Ciglera.

Výstavy a expozície

Najvýznamnejším výstupom systematickej zbierkotvornej činnosti galérie v súčasnosti sú dve stále expozície - Miloša Alexandra Bazovského (76 malieb a kresieb) a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu. Galéria sa popri akvizičnej činnosti, orientuje predovšetkým na výstavnú prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21.storočia s akcentom na tvorbu Miloša Alexandra Bazovského a na mapovanie výtvarného umenia rozvíjajúceho sa v kontextoch regionálnych. V priebehu svojej štyridsaťročnej existencie pripravila galéria 1 107 individuálnych a kolektívnych výstav vo svojom sídle, na Slovensku i v zahraničí. Výstavy - ilustračná snímkaRámec jej pôsobenia nesporne prekročili pravidelné celoslovenské prehliadky jednotlivých výtvarných disciplín a tematických okruhov (Trenčín III. - Trenčín XIV. – grafika, gobelínová tvorba, výtvarné umenie v architektúre, krajinomaľba, fotografia, keramika, zátišie a portrét), objavné výstavy hračky, šperku, skla, od roku 1981 formou bienále konané česko-slovenské prehliadky komorného sochárstva bilancujúce súčasný stav a situáciu sochárstva, ako aj individuálne, profilové výstavy mnohých významných osobností slovenskej a českej výtvarnej scény ( ich súčasťou bol aj cenný zdroj informácií – katalóg). Vďaka nim si získala galéria výborný profesionálny kredit a realizáciou progresívnych, odvážnych výstav aj v čase normalizácie sa pozitívne zapísala do výtvarného diania aj v celoslovenských kontextoch. Prirodzenou súčasťou jej výstavných aktivít bolo výtvarné umenie trenčianskeho regiónu prezentované autorskými výstavami, ako aj spoločnými prehliadkami výtvarných umelcov, pôsobiacich v trenčianskom regióne (Horizonty súčasnosti I. – III.). Popri systematickej spolupráci a výmene výstavných projektov s takmer všetkými profesionálnymi galériami na Slovensku, viacerými slovenskými kultúrnymi inštitútmi a inštitúciami v zahraničí (Havana, Sofia, Ženeva, Kyjev, Budapešť, Varšava, Koszalin, Viedeň, Moskva, Brussel) sa najmä od roku 2004 zintenzívnila spolupráca s Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne a Českým múzeom výtvarných umení v Prahe. Jej prínosom bola prezentácia vrcholných diel a osobností českého výtvarného umenia zo zbierok týchto inštitúcií v Trenčíne.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť Tvorivé dielne

Veľmi dôležitým okruhom aktivít Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne je kultúrno-vzdelávacie pôsobenie , ktoré nadobudlo intenzívnejšie podoby od roku 1986 prijatím odborného pracovníka venujúceho sa tejto špecifickej činnosti a po roku 1998 prijatím nového galerijného pedagóga. Vytvorením kreatívneho Ateliéru majstra Galerka v novom sídle galérie ( v roku 2003) vznikla možnosť samostatne realizovať atraktívne podujatia, oslovujúce široké spektrum návštevníkov ( od predškolského veku cez žiakov, študentov až po dospelých a seniorov). Ateliér prináša svojim návštevníkom nové, netradičné formy vnímania a interpretácie výtvarných diel, prostredníctvom workshopov rozvíja ich kreatívne schopnosti, učí ich novo a inak chápať zmysel a podstatu galerijnej inštitúcie. Súčasťou kultúrno-vzdelávacích podujatí sú aj hudobné, divadelné, literárne a filmové predstavenia, formujúce podobu galérie ako multikultúrneho prostredia.

Galéria ako súčasť spoločenského života

Nakoľko Trenčín predstavuje silné centrum spoločenského, politického, hospodárskeho diania rozvíjajúceho sa v jedinečných historických a geografických kontextoch, najdôležitejšou a trvalou úlohou Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – jedinej galerijnej profesionálnej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - je intenzívne vstupovať do aktuálneho umeleckého a kultúrneho diania. Prostredníctvom kvalitných výstavných, zbierkotvorných, publikačných, vzdelávacích aktivít, intenzívnou spoluprácou s významnými slovenskými i zahraničnými kultúrnymi inštitúciami systematicky formovať podobu galérie ako modernej, vysoko odbornej, profesionálnej inštitúcie, zmysluplne integrujúcej široké spoločenské a kultúrne dianie.