Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Súčasný  obraz   kultúrno - vzdelávacej  činnosti  v  GMAB sa utváral postupne, v priebehu niekoľkých desaťročí.
Roky 1969 – 1985 boli významné predovšetkým budovaním kvalitného zbierkového fondu, celkovou profiláciou galérie a realizáciou, s ohľadom na obdobie normalizácie, mnohokrát netradičných a progresívnych výstav, čím si galéria získala významné postavenie medzi ostatnými inštitúciami s rovnakým zameraním. Postupne sa v programe galérie objavovali aj ďalšie  formy činnosti – koncerty vážnej hudby (ich tradícia sa dodnes zachovala i v nových priestoroch galérie), prednáškové   aktivity,  dopĺňanie  rozsiahleho  knižného  fondu   (už  v  tom  čase s viac ako 3000 titulmi), či sporadické besedy a lektorské výklady.

Tvorivé dielne s Jurajom OravcomRozširovanie aktivít a zároveň snaha získavať stále mnohorakejšie spektrum návštevníkov si v roku 1986 vyžiadali prijatie  odborného pracovníka, ktorý by sa kultúrno-vzdelávaciemu procesu venoval pravidelne, programovo a koncepčne. Vznikol celoročný, na školách i v médiách  propagovaný Projekt kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, so stanovenými cieľmi, špecifickými prostriedkami, formami  a metódami práce, s úsilím ponúknuť čo najkomplexnejší rozsah estetických zážitkov pri pobyte v priestoroch galérie. Jeho súčasťou sa stal po prvýkrát pravidelne vydávaný a rozosielaný informačný materiál vo forme plagátov i bulletinov so záväznými termínmi konania jednotlivých pripravovaných podujatí projektu.
V rokoch 1986 – 1992 začali vyvíjať v galerijných priestoroch svoju činnosť dve umelecké združenia. „Klub D“ (1986 – 1990) hravou formou umožnil rozvíjať pravidelnú  tvorivú  teoretickú i praktickú  výtvarnú činnosť deťom základných škôl v na to vyčlenenom ateliéri. Regionálna pobočka SFVU – „Klub priateľov výtvarného umenia“ (1987 – 1992) spájal dospelých záujemcov, mládež nevynímajúc.

Beseda o výtvarnom umení s PhDr. Mariánom Kvasničkom

 

Popri inšpiratívnych besedách so slovenskými a českými výtvarníkmi Rudom Moškom (1986),Vojtechom Kolenčíkom (1986), nár. umelcom  Ignácom Bizmayerom (1987), Josefom Jírom (1987), umelec. fotografmi Magdalénou Robinsonovou (1986)  a Ladislavom Kobzom (1987), Vladimírom Kompánkom (1988), Sylvou Lacinovou (1988), Jiřím Vlachom (1990), trenčianskymi výtvarníkmi Igorom Mosným, Ivanom Minárikom a Jurajom Oravcom (1991), bábkarskou scénografkou  Zuzanou Cigánovou  (1992),  či výtvarnými teoretikmi Miloslavom Vlkom (1990), Martou Hrebíčkovou (1993) a Danicou Zmetákovou (1996) sa pravidelne organizovali lektorské výklady, boli odprednášané mnohé prednášky z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia.
V galérii sa konali nielen špecificky výtvarne orientované podujatia, ale aj ďalšie, rozvíjajúce nové oblasti estetického vnímania  - už spomínané hudobné koncerty, výstavy detských prác – materských, základných a umeleckých škôl,    aj      detí    mentálne    postihnutých z trenčianskeho regiónu. Ďalej divadelné a bábkové predstavenia, premietanie filmov, súťažné prehliadky poézie a prózy či spevu detí materských škôl, netradičné formy vzdelávania  a  "tvorivé dielne“,  keď  deti priamo v priestoroch galérie pracovali pod skúseným dohľadom výtvarníkov, najčastejšie na ich vlastnej výstave (Marián Komáček, 1989, Mária a Blažej Balážovci,1993).
Od roku 1987 sa každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií pripravoval „Deň otvorených dverí“ (1987 – 1991) s celým komplexom bezplatne poskytovaných služieb a podujatí. Jeho súčasťou sa stala súťaž pre žiakov 5. a 6. ročníkov v rôznych výtvarných disciplínach, realizovaná vo výstavných priestoroch galérie pod  názvom „Detská kresba“ (od r. 1993 pod názvom „Deň detskej  fantázie“)    s   následným  ocenením a vystavením najlepších prác. Keďže si obidve   podujatia   získali    veľkú   popularitu, v roku 1992 sa galéria vydala na dovtedy neprebádanú cestu intenzívnej komunikácie  s návštevníkmi v rozšírenom týždňovom maratóne kultúrno – spoločenských i umelecko – vzdelávacích podujatí pod názvom „Týždeň otvorených dverí“ (1992 – 2003),  neskôr premenovaný na „Týždeň Galérie Miloša Alexandra Bazovského“ (2004  - 2006).
V roku 1998 príchodom nového galerijného pedagóga sa nadviazalo na doterajšiu účinnú výchovno-vzdelávaciu koncepciu a postupne sa začala využívať nová metodika kultúrno-vzdelávacej činnosti, tvorba ďalších typov podujatí pre široké spektrum návštevníkov. Postupne sme začali organizovať podujatia pre skupiny detí (tvorivé dielne, sobotné dopoludnia plné hier s umením, obľúbené lektorské sprievody, besedy s umelcami, či nedeľné tvorivé rodinné stretnutia).


                                                                                              atelier majstra galerka

V roku 2001 – po presťahovaní galérie do nového objektu, vznikol špecializovaný priestor „Ateliér Majstra Galerka" ako priestor pre kultúrno-vzdelávaciu činnosť. Postupne sa vďaka podpore darcov a sponzorov podarilo pretvoriť ho na všestranný výtvarný ateliér, ktorý umožňuje realizovať tradičné i netradičné výtvarné techniky. Ateliér Majstra Galerka zastrešuje všetky  sprievodné podujatia k výstavám, aktivity organizované pre  školy a širokú verejnosť, ktorý si vybudoval dôležité miesto pri prepojení galérie a percipienta.
V rokoch 1998 – 2009 sme na základe skúseností a požiadaviek návštevníkov vytvorili dve základné obsahové línie sprievodných podujatí. Jedna línia sa zameriava na prepojenie moderného výtvarného umenia a školy. Druhá línia zdôrazňuje galériu ako otvorený priestor pre všetky vekové skupiny.
Filozofiou podujatí  pre školské skupiny „Škola a galéria“ je spoločne spoznávať výtvarné umenie v jeho historických i aktuálnych súvislostiach. Vedieť prečítať autorov rukopis, odkaz a jeho pohľad na svet. Pracujeme s vystaveným umením, hľadáme odpovede, vytvárame dialóg s artefaktom. Prostredníctvom hier, tvorivých dielní, animácií a rozprávaní sa usilujeme o to, aby deti lepšie spoznali a porozumeli umeniu. Nechať deti, aby prostredníctvom nich obrazy a sochy ožili. Najviac zastúpené sú lektorské výklady k výstavám, tvorivé dielne inšpirované prezentovaným umením, hry v galérii,  odborné prednášky, videoprojekcie i besedy s umelcami. Špeciálnymi podujatiami v tejto línii sú  občasné stretnutia hendikepovaných návštevníkov, kde spoločne spoznávame umenie a tvoríme.
Druhou líniou je „Otvorená galéria“, kde sa zameriavame na širokú verejnosť – deti, rodinné skupiny, dospelých i seniorov. Už niekoľko rokov sú neoddeliteľnou súčasťou Ateliéru Majstra Galerka pravidelné podujatia pre deti a rodičov: „Galerkovo“ – hravé tvorivé dielne pre deti do 6 rokov a ich mamičky, kde sa deti po prvýkrát stretávajú s výtvarným umením a technikami. „Farebná nedeľa” je pre deti a ich rodičov, starých rodičov, ktorí chcú spoločne tvorivo stráviť popoludnie v galérii. S prestávkami sa uskutočňuje aj „Výtvarný ateliér pre (ne)šikovné deti“. Kladný ohlas majú tvorivé podujatia pre dospelých.

                                                                                           atelier

Od roku 2005 sa v ateliéri začali stretávať aj staršie generácie návštevníkov. Vznikli dve pravidelné podujatia. „Večerný ateliér pre dospelých“, kde sa v podvečerných hodinách stretávajú všetci, ktorí radi niečo tvoria a chcú sa niečo nové naučiť, spoznať a zároveň si oddýchnuť. „Ateliér pre seniorov“ je podujatie pre skôr narodených, ktorí sa v priateľskej, kreatívnej atmosfére a plní nadšenia a tvorivých síl stretávajú a spoznávajú tajomstvá umenia.Zároveň sa pravidelne uskutočňujú besedy a workshopy s výtvarníkmi, vystavujúcimi umelcami pre širokú verejnosť (napr. Rudolf Moško, Jozef Vydrnák, Juraj Oravec, Vladimír Kudlík, Ján Hubinský, Ilja Holešovský, Viera Bažantová...). V ostatných rokoch sa v lete pripravujú „Letné tvorivé dielne“ pre všetky skupiny návštevníkov plné tvorivej prázdninovej atmosféry.To, že kultúrno-vzdelávacia činnosť galérie má už svoje meno a ohlasy i mimo svojho regiónu, dokazuje aj úspešnosť pri projektovej a grantovej činnosti. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne sa pravidelne uchádza o dotácie na realizáciu rôznych kultúrno-vzdelávacích projektov, či už pre školy, alebo širokú verejnosť.
Neustále sa meniace spoločenské potreby kultúrneho života očakávajú aj skvalitňovanie ponúkaných činností, inovácie a zlepšenia. Galerijný pedagóg sa stáva neodmysliteľným prvkom v komunikácii medzi vystaveným umeleckým dielom a návštevníkom. Potrebné je preto jeho kontinuálne vzdelávanie. Aktívne sa zúčastňuje seminárov, zapája sa do realizácie rôznych projektov, spolupracuje s inými galériami a výtvarníkmi, či pripravuje rôzne programy.
V rokoch 2005 – 2007 sa galéria prostredníctvom galerijného pedagóga zúčastnila na trojročnom celoslovenskom programe “Bližšie k múzeu“, v ktorom sa riešili otázky komunikácie, vzťahov návštevníka a galérie (múzea), vzdelávacích projektov, vytvárali sa projekty, či absolvovali tvorivé workshopy. Výsledkom vzdelávacieho programu bola implementácia nových postupov do oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie. Program poslúžil na zdokonalenie a skvalitnenie podujatí na pôde galérie, čo v konečnom dôsledku viedlo k prehĺbeniu spolupráce medzi jednotlivými galerijnými inštitúciami.
V roku 2006 sme vytvorili projekt „Bližšie k umeniu“– podporený Kontom Orange n.f., ktorý bol novátorským počinom. Galéria otvorila svoje brány a vyšla s výtvarným umením do škôl. Pracovníci s Majstrom Galerkom a jeho kufrom plným umenia prichádzali priamo do materských a základných škôl celého trenčianskeho regiónu.
V tom istom roku vznikol aj ďalší projekt „Samostatný návštevník“ podporený Ministerstvom kultúry SR. Vytvorili sme sieť rôznych sprievodných informačných materiálov, potrebných k efektívnemu a hodnotnému vnímaniu prezentovaných diel, ktoré sa využívajú dodnes (Kufríky Majstra Galerka plné hier a úloh pre deti, Farebné línie k stálej expozícii Miloša Alexandra Bazovského, pracovné listy Socha, Maľba, Grafika).

                                                                                          atelier majstra galerka


V jesenných mesiacoch roku 2007 bola v galérii prezentovaná špeciálna výstava organizovaná British Council – Magic Pencil s množstvom sprievodných podujatí, realizovaných ako projekt, ktorý  British Council i finančne podporil. Uskutočnili sa workshopy s ilustrátormi (Petra Némethová, Marta Potfajová, Juraj Oravec),  živé čítania s anglickým lektorom s tvorivou dielňou.
V roku 2008 sa všetky nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odzrkadlili na vytvorení publikácie „Moja prvá návšteva galérie“ podporenej Ministerstvom kultúry SR. Ide o publikáciu, kde sa detský percipient prostredníctvom tvorivých úloh, informácií a reprodukcií, môže dozvedieť všetky základné poznatky i zaujímavosti o galérii moderného umenia a porozumieť tak jej poslaniu a náplni činnosti. Je to nielen sprievodca svetom galérií, ale i vhodný doplnok k vyučovaniu výtvarnej výchovy.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne úzko spolupracuje s Mestom Trenčín pri rôznych podujatiach i mimo sídla galérie. V rokoch 2005, 2007, 2009 získala aj finančnú podporu na organizovanie činnosti Ateliéru Majstra Galerka.
V rámci svojej multikultúrnej náplne činnosti galéria dáva priestor aj ostatným druhom umenia a spoločenským podujatiam. Spolupracuje s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, umeleckými agentúrami a Základnou umeleckou školou K. Pádivého v Trenčíne pri organizovaní akcií rôzneho spoločenského  charakteru. Uskutočňujú sa koncerty vážnej hudby profesionálnych umelcov či žiakov ZUŠ v Trenčíne (Trenčianska hudobná jar, Trenčianska hudobná jeseň...).
Okrem podujatí sa v priestoroch galérie neraz prezentujú aj zaujímavé výstavy venované detskému návštevníkovi, ktoré sa potom využívajú na rôzne sprievodné aktivity pre deti (napr. Malé grafické formy žiakov ZUŠ na Slovensku, prehliadky ZUŠ trenčianskeho regiónu, Detský výtvarný a literárny Trenčín, Bienále ilustrácií Bratislava, Štyri krajiny detstva - vydavateľstva Buvik, spomínaná britská ilustrácia Magic Pencil...).

                                                                                        fotopondelok

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18.5.) galéria oslavuje svoj sviatok špeciálnym sprievodným podujatím (tradičné Týždne galérie, či Deň galérie).Od roku 2007 sa galéria spoločne s Trenčianskym múzeom zapája do  celoeurópskeho projektu „Noc múzeí a galérií“ a pripravuje celodenné aktivity pre návštevníkov (workshopy, besedy, premietanie študentských filmov, hry v galérii, koncerty...).
Kultúrno-vzdelávacia činnosť patrí medzi dôležité činnosti galérie. Pomáha pri vytváraní a skvalitňovaní vzťahu ľudí k výtvarnému umeniu a kultúrnemu dedičstvu a posilňuje spoluprácu galérie s verejnosťou. Prostredníctvom rôznych podujatí sa snaží sprostredkovať moderné a súčasné umenie návštevníkom, aby lepšie a efektívnejšie porozumeli jeho odkazom. Galéria tým získava priamy kontakt s návštevníkmi a cenné informácie o správnosti smeru jej činnosti.