Hlavná stránka / O galérii / Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie dokumentov

03.7.2015

 
12.1.2015

 
26.7.2011

 
26.7.2011

 
18.7.2011

 
18.7.2011

 

Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK(ďalej len „OvZP TSK“) ako aj zamestnávateľa TSK a OvZP TSK v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vyplývajúce zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov TSK a OvZP TSK a ich štatutárnych zástupcov.