Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Digitalizácia zbierkového fondu galérie

Digitalizácia zbierkového fondu galérie

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jednou z prvých galérií, ktoré digitalizujú svoj zbierkový fond. Po Slovenskej národnej galérii a Galérii mesta Bratislavy sa v týchto dňoch začalo s digitalizáciou aj v Trenčíne.
Dňa 24. 1. 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR   v   zastúpení Úradu vlády SR so Slovenskou národnou galériou Zmluvu o   poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Digitálna galéria . Po dlhodobej príprave sa tak začne projekt, do ktorého je zapojených 18 galérií SR a v   rámci ktorého sa za približne tri a   pol roka zdigitalizuje 110.000 diel výtvarného umenia pre propagačné, vzdelávacie, výskumné, výstavné a   ochranné účely, vznikne digitalizačné pracovisko a vytvorí sa 12 nových pracovných miest, ktoré budú udržateľné aj po ukončení projektu.
Projekt Digitálna galéria je jedným z   národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Jeho hlavnými cieľmi je vybudovanie špecializovaného pracoviska pre digitalizáciu výtvarného umenia (vrátane unikátneho reštaurátorského ateliéru), rozšírenie informačného systému pre správu zbierok galérií a digitalizácia podstatnej časti zbierok slovenských zbierkotvorných galérií.
SNG získa pre projekt, ktorého realizácia bude trvať do 30.6.2015, nenávratný finančný príspevok vo výške necelých pätnásť a   pol milióna EUR na základe financovania z   Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt je prirodzeným pokračovaním aktivít Slovenskej národnej galérie v   tejto oblasti, za ktoré jej porota súťaže Cena ITAPA 2011 v kategórii Zlepšovanie procesov udelila tretiu cenu a   ocenila profesionálny prístup k digitalizácii výtvarných diel, flexibilný spôsob evidencie a možnosť sprostredkovať údaje tretím stranám a službám. Doterajšie výsledky digitalizácie SNG sú záujemcom prístupné na webstránke http://www.webumenia.sk/ .
Špecializované digitalizačné pracovisko bude vybudované na Zvolenskom zámku, ktorý je v   správe Slovenskej národnej galérie. Objekt Kapitánsky dom bude pre tieto účely kompletne zrekonštruovaný a   bude miestom, kde sa budú výtvarné diela nielen digitalizovať, ale aj ošetrovať a   reštaurovať. Okrem špeciálnych skenerov určených na digitalizáciu diel výtvarného umenia sa bude v   objekte nachádzať unikátny reštaurátorský ateliér využívajúci najmä nedeštruktívne technológie a   metódy, komora na fumigáciu zbierkových predmetov a   dočasné lokálne úložisko na ukladanie skenov a  ďalšieho digitálneho obsahu. Celé pracovisko bude slúžiť nielen Slovenskej národnej galérii, ale po ukončení projektu bude k   dispozícii aj ďalším galériám a   pamäťovým inštitúciám.
Digitalizácia zahŕňajúca celý rad aktivít (od základného ošetrenia, cez skenovanie a   fotografovanie až po úpravu a  uloženie výsledného digitálneho obsahu) bude prebiehať jednak na   pracovisku na Zvolenskom zámku a   tiež v  priestoroch ďalších zapojených galérií, kde bude nasadený mobilný skener. Okrem digitalizácie metódou skenovania (obrazy, kresby, grafiky, fotografie) bude použitá aj profesionálna strednoformátová digitálna zrkadlovka, ktorou budú profesionáli v   ateliéri na Zvolenskom zámku a v teréne snímať najmä 3D objekty ako sochy a   predmety úžitkového umenia.
Výsledkom samotnej digitalizácie budú vysoko kvalitné digitálne snímky, umožňujúce reprodukovať výtvarné dielo 1:1. Ich využite v každodennej galerijnej práci je mnohostranné: v   náhľadovej podobe budú výsledky digitalizácie prístupné širokej verejnosti či už na webstránkach samotných galérií alebo prostredníctvom služieb pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. V   rámci vzdelávacích aktivít galérií budú digitálne reprodukcie využité pri projektoch ako napríklad interaktívne stránky pre deti alebo učebné pomôcky pre výučbu dejín umenia. V   oblasti výstavných aktivít by mali v budúcnosti digitálne reprodukcie stále viac plniť svoj účel ako náhrada za originály, ktoré sú príliš nákladné na prevoz alebo citlivé na manipuláciu.
Proces digitalizácie a   vysoký objem výsledných dát kladie značné nároky na informačný systém, ktorý bude slúžiť pre tieto účely. Plánovanie a   riadenie procesu digitalizácie, uloženie, vyhľadávanie a dlhodobé uchovanie digitálneho obsahu bude prebiehať v Informačnom systéme pre galérie Centrálna evidencia diel výtvarného umenia (ISG – CEDVU), ktorý Slovenská národná galéria vyvíja už dlhšiu dobu a   v   posledných 6 rokoch prešiel zásadnými zmenami. Pre potreby projektu Digitálna galéria bude prebiehať jeho ďalší vývoj (vylepšenie katalogizácie zbierkových predmetov, evidencia pohybu diel a   reštaurátorských prác, správa digitálneho obsahu a   podpora procesu digitalizácie) a rovnako ako digitalizačné pracovisko bude slúžiť všetkým zapojeným galériám.
Pre publicitu a informovanie o   vývoji projektu bude čoskoro zriadená samostatná webstránka, viac informácií o  projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a   obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke http://opis.culture.gov.sk/ .  

Článok prevzatý z http://wiki.cedvu.sk/pages/viewpage.action?pageId=7864541