Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria M. A. Bazovského si pripomína 40. výročie založenia

Galéria M. A. Bazovského si pripomína 40. výročie založenia

Štyridsiate výročie vzniku Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je nesporne príležitosťou ku krátkej úvahe nielen o jej histórii, ale aj o podstate, charaktere a zmysluplnosti jej existencie. Viac o histórii i súčasnosti jedinej galérie výtvarného umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja približuje riaditeľka galérie PhDr. Danica Lovišková.

 

Vznik galérie Pôvodné sídlo galérie M. A. Bazovského

Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského, na základe rozhodnutia Rady ONV z roku 1968, vznikla vo februári 1969. Vo svojich počiatkoch sídlila galéria v priestoroch Trenčianskeho múzea . V jeho priestoroch, ako aj v Delovej bašte Trenčianskeho hradu a v iných kultúrnych inštitúciách na Slovensku realizovala svoje prvé výstavné podujatia. Už od založenia bola stanovená i jej profilácia, ktorá sa premietla najmä do zbierkotvorného, výstavného programu a ďalších odborných aktivít. Bola to orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia, na výtvarné umenie trenčianskeho regiónu a na tvorbu jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry - Miloša Alexandra Bazovského . Umelca, ktorého meno nesie galéria vo svojom názve a ktorý posledné roky svojho bohatého a zložitého života prežil práve v Trenčíne (1962-1968).

Zbierkový fond

Veľmi aktívne od počiatkov sa začal konštituovať základ galerijného zbierkového fondu. Tvorili ho najvýznamnejšie osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarní umelci spätí s regiónom . Najrozsiahlejší súbor (478 obrazov, 699 kresieb a grafík), samozrejme reprezentovali diela M. A. Bazovského , ktoré galéria získala nákupom z pozostalosti po umelcovi, resp. po umelcovej manželke, najmä v rokoch 1972 a 1973. V súčasnosti tvorí zbierkový fond 1651 malieb, 315 sôch, 1237 kresieb, 1360 grafík a 205 fotografií.

Sídlo galérie a jeho história

Prvým sídlom galérie sa stali reprezentatívne barokové priestory bývalého Piaristického kláštora z rokov 1653-1662, priamo v historickom centre Trenčína, ktoré v rokoch 1973-1979 prešli rozsiahlou a zásadnou prestavbou. Autorom projektu rekonštrukcie bol Ing. Arch. Ferdinand Konček. Súčasné sídlo galérieObnovené galerijné priestory boli sprístupnené verejnosti v roku 1979 slávnostným otvorením stálych expozícii - Miloša Alexandra Bazovského, slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu. Najzložitejším obdobím v existencii galérie boli roky 1991-2001, kedy galéria na základe reštitučného zákona č. 338/91 Zb. musela vrátiť objekt, v ktorom sídlila, vlastníkovi – Reholi piaristov na Slovensku a hľadať optimálne priestory pre svoje nové sídlo. Na základe ponuky Mesta Trenčín , sa najvyhovujúcejšou stala budova Stredného odborného učilišťa železničného na Palackého ulici 27. Išlo o historický pseudobarokový objekt palácového typu z konca 19. storočia, ktorý dal postaviť podžupan Maršovský. S jeho komplexnou rekonštrukciou sa na základe projektu akademického architekta Mariána Strieženca začalo koncom roku 1996. Galéria sa do nového, reprezentatívneho objektu presťahovala v júli 2001. Nakoľko rekonštrukcia jej priestorov bola ukončená len po stavebnej stránke, aj v rokoch 2002 a 2003 sa ďalej pokračovalo na jej exteriérovom a interiérovom dotvorení. Galerijné priestory boli verejnosti sprístupnené 22. marca 2002 výstavou významnej, medzinárodne uznávanej umeleckej autority – českého sklára Václava Ciglera.

Výstavy a expozície

Najvýznamnejším výstupom systematickej zbierkotvornej činnosti galérie v súčasnosti sú dve stále expozície - Miloša Alexandra Bazovského (76 malieb a kresieb) a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu. Galéria sa popri akvizičnej činnosti, orientuje predovšetkým na výstavnú prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21.storočia s akcentom na tvorbu Miloša Alexandra Bazovského a na mapovanie výtvarného umenia rozvíjajúceho sa v kontextoch regionálnych. V priebehu svojej štyridsaťročnej existencie pripravila galéria 1 107 individuálnych a kolektívnych výstav vo svojom sídle, na Slovensku i v zahraničí. Výstavy - ilustračná snímkaRámec jej pôsobenia nesporne prekročili pravidelné celoslovenské prehliadky jednotlivých výtvarných disciplín a tematických okruhov (Trenčín III. - Trenčín XIV. – grafika, gobelínová tvorba, výtvarné umenie v architektúre, krajinomaľba, fotografia, keramika, zátišie a portrét), objavné výstavy hračky, šperku, skla, od roku 1981 formou bienále konané česko-slovenské prehliadky komorného sochárstva bilancujúce súčasný stav a situáciu sochárstva, ako aj individuálne, profilové výstavy mnohých významných osobností slovenskej a českej výtvarnej scény ( ich súčasťou bol aj cenný zdroj informácií – katalóg). Vďaka nim si získala galéria výborný profesionálny kredit a realizáciou progresívnych, odvážnych výstav aj v čase normalizácie sa pozitívne zapísala do výtvarného diania aj v celoslovenských kontextoch. Prirodzenou súčasťou jej výstavných aktivít bolo výtvarné umenie trenčianskeho regiónu prezentované autorskými výstavami, ako aj spoločnými prehliadkami výtvarných umelcov, pôsobiacich v trenčianskom regióne (Horizonty súčasnosti I. – III.). Popri systematickej spolupráci a výmene výstavných projektov s takmer všetkými profesionálnymi galériami na Slovensku, viacerými slovenskými kultúrnymi inštitútmi a inštitúciami v zahraničí (Havana, Sofia, Ženeva, Kyjev, Budapešť, Varšava, Koszalin, Viedeň, Moskva, Brussel) sa najmä od roku 2004 zintenzívnila spolupráca s Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne a Českým múzeom výtvarných umení v Prahe. Jej prínosom bola prezentácia vrcholných diel a osobností českého výtvarného umenia zo zbierok týchto inštitúcií v Trenčíne.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť Tvorivé dielne

Veľmi dôležitým okruhom aktivít Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne je kultúrno-vzdelávacie pôsobenie , ktoré nadobudlo intenzívnejšie podoby od roku 1986 prijatím odborného pracovníka venujúceho sa tejto špecifickej činnosti a po roku 1998 prijatím nového galerijného pedagóga. Vytvorením kreatívneho Ateliéru majstra Galerka v novom sídle galérie ( v roku 2003) vznikla možnosť samostatne realizovať atraktívne podujatia, oslovujúce široké spektrum návštevníkov ( od predškolského veku cez žiakov, študentov až po dospelých a seniorov). Ateliér prináša svojim návštevníkom nové, netradičné formy vnímania a interpretácie výtvarných diel, prostredníctvom workshopov rozvíja ich kreatívne schopnosti, učí ich novo a inak chápať zmysel a podstatu galerijnej inštitúcie. Súčasťou kultúrno-vzdelávacích podujatí sú aj hudobné, divadelné, literárne a filmové predstavenia, formujúce podobu galérie ako multikultúrneho prostredia.

Galéria ako súčasť spoločenského života

Nakoľko Trenčín predstavuje silné centrum spoločenského, politického, hospodárskeho diania rozvíjajúceho sa v jedinečných historických a geografických kontextoch, najdôležitejšou a trvalou úlohou Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne – jedinej galerijnej profesionálnej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - je intenzívne vstupovať do aktuálneho umeleckého a kultúrneho diania. Prostredníctvom kvalitných výstavných, zbierkotvorných, publikačných, vzdelávacích aktivít, intenzívnou spoluprácou s významnými slovenskými i zahraničnými kultúrnymi inštitúciami systematicky formovať podobu galérie ako modernej, vysoko odbornej, profesionálnej inštitúcie, zmysluplne integrujúcej široké spoločenské a kultúrne dianie.