Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria spomína na svoju históriu

Galéria spomína na svoju históriu

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vydala na sklonu uplynulého roka publikáciu sumarizujúcu štyridsaťročnú históriu tejto inštitúcie. Publikácia „Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 1969-2009“ vyšla v celkovom náklade 400 kusov. Okrem odborných textov pracovníkov galérie sa v katalógu nachádza 164 čiernobielych a farebných fotografií.
Publikácia sa skladá z niekoľkých kapitol. Prvá kapitola – Kalendárium začína vznikom inštitúcie pokračuje rekonštrukciou prvého sídla galérie na Mierovom námestí. Realizáciou nosných výstavných projektov až po vydanie reštitučného rozhodnutia a sťahovanie sa do nových priestorov na Palackého ul. č. 27. Tu sa naďalej rozvíjajú jednotlivé okruhy činnosti galérie. Odborný text pripravila riaditeľka galérie PhDr. Danica Lovišková. Informácie sú doplnené ilustračnými fotografiami (v tejto časti sa nachádza spolu štyridsaťpäť čiernobielych i farebných fotografií).
Publikácia Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 1969-2009Umelecké zbierky predstavujú jedinečné a nenahraditeľné umelecké, kultúrne, či spoločenské hodnoty. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne patrí medzi dôležité slovenské galérie, ktoré uchovávajú toto umelecké dedičstvo. Galéria sa orientuje v prevažnej miere na moderné výtvarné umenie 20. a 21. storočia, regionálne výtvarné umenie a najdôležitejším článkom v kontexte akvizičnej činnosti je dielo Miloša Alexandra Bazovského. Text približujúci jednotlivé zložky zbierkotvornej činnosti galérie pripravila kurátorka PhDr. Alena Hejlová. Súčasťou textu je aj šesť plnofarebných reprodukcií výtvarných diel z akvizície trenčianskej galérie Bazovského.
Neoddeliteľnou súčasťou publikácie je časť venovaná osobnosti Miloša Alexandra Bazovského. PhDr. Alena Hejlová sa v odbornom texte zameriava priblíženie životopisných údajov i tvorivej práce umelca v komplexnom význame pre rozvoj a smerovanie moderného slovenského maliarstva. Text vhodne dopĺňa osem plnofarebných reprodukcií diel M. A. Bazovského zo zbierkového fondu galérie.
Publikácia Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 1969-2009Za štyridsaťročné obdobie existencie galérie sa podarilo uskutočniť dovedna 1107 individuálnych a kolektívnych výstav nielen v sídle galérie, ale aj v iných inštitúciách doma i v zahraničí. Najdôležitejšie výstavné projekty sumarizuje PhDr. Danica Lovišková. Čitateľ prostredníctvom priloženej fotodokumentácie plynule prechádza výstavami realizovanými galériou od počiatku existencie až do súčasnosti.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa od počiatkov svojej existencie systematicky venuje kultúrno-vzdelávacej činnosti. Toto vyplýva z jej poslania ako inštitúcie, ktorá nielen uchováva zbierkový fond, prezentuje výtvarné umenie, aj vzdeláva a vychováva ku vzťahu k výtvarnému umeniu. Oblasť kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie je mimoriadne bohatá, preto bol text rozdelený na dve kapitoly a to od roku 1969 do roku 1998, ktorý autorsky pripravila PaedDr. Elena Porubänová a druhú etapu mapuje Mgr. Monika Drocárová. I tu sa neoddeliteľnou súčasťou textu stali ilustračné snímky.
Záver publikácie prináša stručné resumé v slovenskom i anglickom jazyku, ktoré zostavila PhDr. Alena Hejlová. Nasleduje zoznam publikačnej činnosti, zoznam spolupracujúcich inštitúcií a zoznam zamestnancov, ktorí počas štyridsaťročnej histórie pracovali v galérii.

Vydanie publikácie bolo podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2010.

Ministerstvo kultúry SR