Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria v I. polroku 2011

Galéria v I. polroku 2011

Galéria v I. polroku roku 2011 usporiadala spolu deväť výstav – z toho v sídle galérie šesť a dve v iných kultúrnych inštitúciách. Do zahraničia bola v I. polroku 2011 vyvezená jedna výstava.
Najúspešnejšími výstavnými projektmi za I. polrok 2011 boli výstavy Miloš Balgavý st. a 30. ročník Detského výtvarného a literárneho Trenčína, ktoré si pozrelo spolu 1659 návštevníkov. Druhým najúspešnejším projektom boli výstavy manželov Šickovcov a Slovenský kreslený humor a satira, ktoré si prezrelo 1400 návštevníkov (do tohto počtu sú započítaní aj návštevníci Noci múzeí a galérií (818 osôb).
V oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie sa za I. polrok 2011 uskutočnilo 125 podujatí, ktoré navštívilo 2716 návštevníkov. Ambíciou tejto oblasti činnosti galérie je rozširovať vedomostný, ale aj esteticko-výchovný horizont návštevníkov všetkých vekových kategórií. Táto oblasť činnosti galérie sa dočkala svojho rozšírenia v podobe malého bábkového divadla, ktorého ambíciou je prepájať literárno-dramatické s výtvarným umením. V prvom polroku mladí divadelníci odohrali spolu 14 predstavení, ktoré videlo dovedna 447 divákov.
Aj v tomto roku sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zapojila do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií (14. mája). Spoluorganizátorom podujatia bolo už po piatykrát Trenčianske múzeum v Trenčíne. Podujatie si už našlo svojich stabilných návštevníkov. Tento ročník bol v galérii rekordný. Napriek kratšej otváracej dobe prišlo do jej priestorov rekordných 818 návštevníkov.
Celková návštevnosť galérie dosiahla v I. polroku roku 2011 – 7.255 návštevníkov. Expozície a výstavy prezrelo 4.854 osôb.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského bola v roku 2011 úspešná v získavaní dotácií z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Podporu ministerstva získali granty na realizáciu projektu na vydanie katalógu Martina Lettricha, nákup umeleckých diel do zbierkového fondu galérie a materiálne zabezpečenie projektu Arteterapia v galérii.

Návštevníci v Galérii M. A. Bazovského