Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Konzervátorská dielňa má nové vybavenie

Konzervátorská dielňa má nové vybavenie

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne úspešne zrealizovala projekt zameraný na doplnenie vybavenia galerijnej konzervátorskej dielne. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Hlavným zámerom projektu „Vybavenie konzervátorskej dielne Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne", bolo doplnenie technického vybavenia konzervátorskej dielne Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Už niekoľko rokov nebola dielňa dopĺňaná o nové stroje ani nástroje, preto sme sa rozhodli pripraviť a zrealizovať projekt, ktorým doplníme konzervátorskú dielňu o nové zariadenia. V tejto etape sme sa zamerali na nákup ramárskej techniky, keďže vzhľadom na aktuálny stav obrazových rámov v zbierkovom fonde galérie musíme pristúpiť k postupnému prerámovaniu väčšieho množstva obrazov.

Ramárska dielňa priamo v galérii

Uhlová kotúčová pílaRealizáciou projektu sme vytvorili odborné pracovisko - ramársku dielňu, kde sa realizujú odborné práce na rámovaní obrazov pre potreby galérie. Ide o samostatnú miestnosť v suteréne galérie, kde sú umiestnené zakúpené stroje a kde sa realizujú samotné ramárske práce. Pracovisko je vybavené vhodným osvetlením, pracovnými stolmi a samotným ramárskym náradím. Priestory sú zabezpečené elektronickou zabezpečovacou a požiarnou signalizáciou. Podmienky na prácu sú upravené tak, aby sme mohli samostatne vyrábať nové, alebo upravovať existujúce obrazové rámy.

V rámci realizácie projektu sme doplnili galerijnú konzervátorskú dielňu o dva nové. Pomocou uhlovej kotúčovej píly a sponkovacieho stroja dokážeme realizovať ramárske práce v profesionálnom prevedení, aj v interných podmienkach galérie, čo je veľkou výhodou oproti externým ramárskym dielňam, najmä z dôvodu ochrany umeleckých diel pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením.

Rámovanie diel M. A. Bazovského

RámovanieGaléria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne spravuje podstatnú časť pozostalosti M. A. Bazovského. Jeho diela sú adjustované v esteticky nevyhovujúcich rámoch, čím sa do značnej miery uberalo na ich umeleckej hodnote. Galéria ako správca pozostalosti, sa preto rozhodla pre ich postupnú výmenu. Bazovského diela sa vyznačujú pomerne vysokou umeleckou hodnotou, preto ich nemožno voľne presúvať do nedostatočne nezabezpečených priestorov externej ramárskej dielne. V prvej etape sme s finančnou podporou zriaďovateľa galérie - Trenčianskeho samosprávneho kraja zrealizovali výmenu 70 rámov.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pri príležitosti 40. výročia svojho založenia inovovala stálu expozíciu Miloša Alexandra Bazovského. Návštevníci si ju môžu pozrieť v pozmenenom zložení a predovšetkým v nových priestoroch. Dielo Miloša Alexandra Bazovského je dominantou zbierkového fondu galérie. V súčasnosti ho tvorí spolu 478 obrazov, 699 kresieb a grafík, ktoré bezpochyby patria ku skvostom slovenského výtvarného umenia. Inovovaná expozícia Miloša Alexandra Bazovského sa momentálne nachádza v dvoch výstavných sieňach na prízemí budovy a tvorí ju 52 malieb a 18 kresieb.

Pokračovanie realizácie projektu

Výroba rámovVyužitie zakúpených strojov má pre trenčiansku galériu dlhodobý význam. Pripravujeme zrealizovať nové etapy, kde plánujeme vytipovať ďalšie diela, ktoré budeme následne adjustovať do nových rámov, alebo upravovať staré existujúce na nové formáty obrazov.

Diela v zbierkovom fonde galérie sa vyznačujú pomerne vysokou umeleckou hodnotou, preto ich nemožno voľne presúvať do nedostatočne nezabezpečených priestorov externej ramárskej dielne. Z tohto dôvodu sme vybavili galerijnú konzervátorskú dielňu uhlovou kotúčovou pílou a strojom na spájanie rámov.

Týmto odpadnú galérii ďalšie náklady na prepravu a zhotovenie rámov, čím sa zníži finančná náročnosť realizácie. Keďže práce vykonávame priamo v interných podmienkach konzervátorskej dielne, pracovníci galérie zabezpečia odborné zaobchádzanie s dielami nielen pri výrobe alebo úprave rámov, ale aj pri samotnej adjustácii diel. Zbierkové predmety stále zostávajú v stabilných klimatických podmienkach a sú dôkladne zabezpečené proti znehodnoteniu i možnému odcudzeniu.

S podporou Ministerstva kultúry SR