Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Leto v znamení sochy a grafiky

Leto v znamení sochy a grafiky

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúka na letné mesiace dvojicu nových výstav.  Na prvom poschodí je nainštalovaný výber súčasnej ukrajinskej grafiky a druhé poschodie patrí výstavnej prezentácii českého sochára Igora Kitzbergera. Obe výstavy sú prístupné až do 4. septembra.
Výstava Súčasná ukrajinská grafika otvára priestor pre predstavenie širšieho spektra autorských koncepcií ukrajinských výtvarných umelcov, tvoriacich v technike leptu. Načrtáva obraz o ich tvorivých snaženiach, hľadaniach, neistotách, rozpakoch, ale najmä pripomína autorské úspechy, a to aj svetové. Výstava vypovedá o vnútornej podstate a hlbinných sférach grafického umenia. Hovorí o človeku, o jeho tele i o jeho vnútri. O hmote a o myšlienke. O zrode a o zániku. Ale aj o spôsobe poznávania umeleckou tvorbou. O miere reality, abstrakcie, aj imaginácie v diele. O zdrojoch, z ktorých sa umenie nasycuje. O prelínaní či metamorfóze mýtov, reality, fantázie, či kultúrnych tradícií. O úcte k nim. O tom, že všetko smeruje k človeku, k jeho bytiu a k jeho duši. O bohatstve vnútorných obsahov, s optimálnou formou, ktorú dielo zároveň napĺňa aj tvorí. Nie je veľa umelcov, ktorí zostali verní vznešenému a komplikovanému umeniu leptu. V súčasnej dobe digitalizácie a nových technológií je obdivuhodné, že mnohí umelci si zamilovali túto sofistikovanú, v minulosti s obľubou využívanú techniku. V grafických kompozíciách, napriek ukotveniu v súčasnosti, vzdialene zaznieva odkaz renesancie, manierizmu i baroka, keďže korene podobných prejavov môžeme zaznamenať vo výtvarných prúdoch šestnásteho a sedemnásteho storočia.

Konstantyn Kalynovyč
U Igora Kitzbergera sa sochárske umenie snúbi s rodovou kováčskou tradíciou, takže väčšina jeho skulptúr vzniká kombináciou rôznych sochárskych a kováčskych postupov a technológií.Rozptyl práce Igora Kitzbergera je obdivuhodný. Rozmerné kompozície i drobné miniatúrne plastiky nie nepodobné šperkom rozvíja k nedostižnému majstrovstvu. Vymýšľa, čaruje, kuje a žíha, tvorí jedinečný originál. Osamelý a experimentujúci, aj to je osud prvolezcov, ktorí sú poháňaní zvedavosťou dovidieť za hranicu možností.
Od počiatku 90. rokov minulého storočia, kedy dokončil štúdium na vysokej škole sa Kitzbergerovo dielo rozvíjalo v široko plynulom programe, vnútorne späté s významovou tvorivou logikou. Výsledkom jeho výtvarného snaženia sú jedinečné expresívne ponímané bronzové alebo oceľové plastiky.
Už vo svojej diplomovej práci sa stretáva so svojím veľkým námetom, s nesmierne inšpirujúcou postavou Jana Amosa Komenského. Komenskému ako nekonečnému zdroju vzdelanosti, ľudskosti aj prostoty a citu vzdáva hold a pokúša sa analyzovať vnútornú podstatu osobnosti i jeho miesto v dejinách. Kitzbergerovo skutočné a hlboké štúdium života, názorov i diela učiteľa národov akoby poukazovalo na zodpovedný prístup autora k zvolenej téme, ktorá sa tiahne celým jeho nasledujúcim dielom. Práve premýšľavosť, dokonalá analýza témy, hľadanie súvislostí a údiv pred novo sa otvárajúcimi zázrakmi poznania charakterizujú sochárovu tvorbu.

Igor Kitzberger - Sochy