Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miloš Alexander Bazovský - nová výtvarná súťaž pre deti

Miloš Alexander Bazovský - nová výtvarná súťaž pre deti

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne vyhlasujú krajskú výtvarnú súťaž MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ. Súťaž je určená pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z Trenčianskeho kraja. Propozície s podmienkami súťaže, informácie o Bazovskom ako aj vzorové štítky na výkresy nájdete v prílohách na stiahnutie.

Téma:
Človek, život na dedine a slovenská krajina v obrazoch M. A. Bazovského.
 
Poslanie súťaže:
Poslaním regionálnej výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby.
Namaľujte obrazy inšpirované priamo Bazovského dielami alebo témami, ktoré oslovili aj tohto veľkého maliara. Celú svoju tvorbu venoval slovenskému ľudu, životu na dedine a našej krajine. Inšpirujte sa jeho charakteristickými znakmi, farebnosťou, výberom námetov.
 
Súťažné kategórie:
• 1. kategória * materské školy,
• 2. kategória * 1. – 4. ročník základných škôl,
• 3. kategória * 5. – 9. ročník základných škôl,
• 4. kategória * ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. ročník ZŠ,
• 5. kategória * ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ,
• 6. kategória * špeciálne školy.
 
Podmienky súťaže:
• Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.
• Škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie – odporúčame realizovať predvýber prác pedagógmi.
• V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov – jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu.
• V súťaži nebudú hodnotené priestorové práce z dôvodu obmedzených možností pri ich vystavovaní.
 
Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi na rubovej strane výkresu:
Názov práce, meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov školy, meno pedagóga.
 
Hodnotenie a ocenenie prác:
• Vyhlasovateľ súťaže vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej súťažnej kategórii 5 cien.
• Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár.
• Výstava ocenených a vybraných prác bude inštalovaná v priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.
• Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne (www.gmab.sk) a Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne (www.tnos.sk).
 
PRÁCE DORUČTE NAJNESKÔR DO 10. FEBRUÁRA 2024 NA ADRESU:
 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Mgr. Kristína Jurzová
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
 
Kontakt a bližšie informácie:
Mgr. Kristína Jurzová, kristina.jurzova@tnos.sk, 032/6555 325