Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ohliadnutie za rokom 2013 v Galérii M.A. Bazovského

Ohliadnutie za rokom 2013 v Galérii M.A. Bazovského

Hlavnými oblasťami činnosti Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zmysle jej zriaďovacej listiny a plánu úloh na rok 2013, bola výstavná a kultúrno-vzdelávacia činnosť. Galéria v roku 2013 usporiadala spolu dvadsaťšesť výstav – z toho v sídle galérie štrnásť, desať v iných kultúrnych inštitúciách a do zahraničia boli vyvezené dve výstavy. Najúspešnejšími výstavnými projektmi za sledované obdobie boli výstavy českých výtvarníkov Milana Chaberu a Jana Šafránka. Počas týchto výstav navštívilo priestory galérie
1946 návštevníkov. Odborní pracovníci galérie v tomto období pracovali tiež na príprave a realizácii výstavných projektov aj v iných kultúrnych inštitúciách. Podarilo sa zrealizovať desať výstavných podujatí. Za zmienku určite stojí aj inovatívny projekt HALA, na ktorom participovala aj Galéria M.A. Bazovského. Päťdňové sympózium mladých výtvarníkov v priestoroch bývalej textilnej fabriky Merina vyvrcholilo multikultúrnym programom. Do zahraničia boli vyvezené dve výstavy – kolekcia diel M.A. Bazovského bola v máji nainštalovaná v priestoroch Slovenského inštitútu v Ríme a výstava mladej fotografky Barbory Prekopovej sa uskutočnila v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. V oblasti kultúrnovzdelávacej
činnosti galérie sa za rok 2013 uskutočnilo spolu 216 podujatí, ktoré navštívilo 4.342 návštevníkov. Ambíciou tejto oblasti činnosti galérie je rozširovať vedomostný, ale aj estetickovýchovný horizont návštevníkov všetkých vekových kategórií. Aj v tomto roku sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zapojila
do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií (18. mája). Spoluorganizátorom podujatia bolo už po siedmykrát Trenčianske múzeum v Trenčíne a Mesto Trenčín. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zaznamenala v tento deň rekordnú návštevnosť 997 návštevníkov. Celková návštevnosť galérie dosiahla v roku 2013 – 8.976 návštevníkov. Z tohto množstva si expozície a výstavy prezrelo 7.389 návštevníkov. Koncerty a iné podujatia organizované v priestoroch galérie navštívilo 2.381 ľudí. V rámci projektu Digitálna galéria bolo v našej organizácii začiatkom júna vybudované dočasné digitalizačné pracovisko, kde bol umiestnený veľkoplošný skener. Priamo v galérii sa digitalizovali maliarske a sochárske diela. Súčasťou projektu je aj archivácia digitálnych rozmnoženín.

Horizonty súčasnosti IV.