Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

PF 2022

PF 2022

PF 2022

plagat

autor PF: Dušan Pacúch

Dušan Pacúch (1954) sa verejnosti predstavil v roku 2021 na spoločnej výstave
Simulácia reality, spolu so svojou manželkou Ivetou Tomanovou. Venuje sa
maľbe a grafike (mezotinta, rytina, lept a suchá ihla). Žije a tvorí v Bratislave
ako profesionálny umelec. Obaja s manželkou sa tematicky zameriavajú na
reflexiu dnešnej doby - život prostredníctvom sociálnych sietí, online aplikácií, či
online hier - pričom sa snažia upozorňovať na aktuálne komunikačné problémy,
stratu identity, kyberšikanu, šírenie hoaxov a pod., teda problémy súvisiace
s virtuálnou realitou, ešte viac zosilnené súčasnou pandemickou situáciou.
Upozorňujú na prežívanie (najmä mladých) ľudí v umelo vytvorenej -
simulovanej - realite. Napriek alarmujúcim a veľmi aktuálnym témam, ktorým
sa obaja venujú, manželia nastavujú spoločnosti zrkadlo a dúfajú v ľudskú
sebareflexiu, znovuoživenie spoločenskosti a kultúrnosti človeka v reálnom svete.
Rovnako aj obmedzenie online života, návrat k tradíciám, k prírode, ľudskej
prirodzenosti a fyzickej prítomnosti (túžba po dotyku, po fyzickom kontakte).