Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

TRENČÍN 2014 - Výber zo súčasného komorného sochárstva

TRENČÍN 2014 -  Výber zo súčasného komorného sochárstva

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne realizovala v minulých rokoch v pravidelných časových intervaloch výstavné podujatia s názvom „Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva". Výstavy sledovali a definovali východiská, názorové prúdy a štýlové zmeny, participujúce na vývoji slovenskej profesionálnej sochárskej scény v osemdesiatych, deväťdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia. Posledná výstava „Trenčín 2008 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva" sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne v roku 2008. Výstavné podujatie bolo veľmi priaznivo prijaté tak zo strany sochárov (výstavy sa zúčastnilo viac ako 70 autorov), ako aj návštevníkov galérie.
S odstupom rokov sa Galéria M. A. Bazovského rozhodla znovu oživiť toto podujatie a osloviť profesionálnych sochárov pôsobiacich na Slovensku a priniesť aktualizovaný pohľad na problematiku súčasného slovenského sochárstva v mnohých dimenziách a polaritách.
Výstava má za cieľ predstaviť v čo najširšom zábere súčasné slovenské komorné sochárstvo, zmapovať jeho východiská, vývojové tendencie, analyzovať jeho ikonografickú, druhovo-žánrovú i výrazovú rozvrstvenosť, konfrontovať popri tvorbe už zrelých osobností i tvorbu mladej generácie a rozšíriť rozsah a účinnosť pôsobnosti výstavného podujatia plánovanou reprízou v ďalších galériách na Slovensku. Galéria chce súčasne vydať reprezentačný katalóg k výstave, ktorý by plnil úlohu nielen sprievodcu po výstave, ale zároveň by sa stal študijným materiálom o súčasnom a najaktuálnejšom výtvarnom dianí slovenskej sochárskej tvorby. Na jeho realizáciu sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie z grantového systému MK SR a v prípade získania finančnej podpory bude obsahovať základné faktografické údaje o tvorbe každého z vystavujúcich autorov s jedným reprodukovaným dielom.
Podmienkou účasti na výstave je aktuálny trvalý pobyt výtvarníka na Slovensku. Každý autor by sa mal predstaviť prácami na dobrej profesionálnej úrovni, ktoré ho budú charakterizovať čo najreprezentatívnejším spôsobom. Prihlásené práce musia byť vytvorené po roku 2008. Kvantitatívne by sa jednalo o súbory maximálne 3 sochárskych diel, nepresahujúcich svojimi rozmermi 150 cm, v prípade priestorovej inštalácie 150 x 150 x 150 cm. Vo výbere prihlásených diel prosíme autorov, aby uprednostnili exponáty z trvanlivého a čo najmenej zraniteľného materiálu. Do prezentácie výstavy nebudú zahrnuté plakety a medaily, nakoľko podujatia orientované na túto oblasť sochárstva sú realizované v iných kultúrnych inštitúciách. Galéria si z dôvodov priestorovej limitácie vyhradzuje v nevyhnutnom prípade autorskú kolekciu zredukovať.
Kurátorsky výstavu pripravia odborné pracovníčky galérie PhDr. Alena Hejlová, PaedDr. Ela Porubänová a Mgr. Radka Nedomová, na ktoré sa môžete so svojimi otázkami a pripomienkami priebežne počas prípravy tohto výstavného podujatia obrátiť na tel. č. 032/7435868 v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.

Termín uzávierky záväzných prihlášok je 31. augusta 2014.

on-line prihlasovací formulár