Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/ka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Riaditeľ/ka

Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne,

Palackého 27, 911 01  Trenčín.

 

Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – galérie, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí

 1. byť bezúhonný/á/,
 2. spĺňať kvalifikačné, odborné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. byť odborne spôsobilý, samostatný, sebavedomý, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny.

 

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 rokov praxe v príslušnej oblasti, alebo 3 roky riadiacej praxe,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • nevyhnutná znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o múzeách a galériách“)
 • základný prehľad platnej legislatívy - zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon   č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov súvisiacich s výkonom práce štatutára organizácie.

 

Iné kritériá a požiadavky

 • manažérske zručnosti,
 • orientácia v oblasti manažmentu a financovania kultúry,
 • osobnostné predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti vizuálneho umenia a kultúry v súčasných trendoch a verejných, galerijných a kultúrnych inštitúciách,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • publikačná činnosť vítaná,
 • vodičské oprávnenie skupiny „B“.

 

Ďalšie informácie

 • obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím,
 • predpoklady musí uchádzač spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vypracovaný projekt rozvoja organizácie v rozsahu max. 5 strán formátu A4,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 1 800,- eur v závislosti od odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi.

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ GMAB v TN“,

alebo

 

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.08.2023. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je 1. január 2024.

 

V Trenčíne dňa  17.07.2023

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK