Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Voľné pracovné miesto. Asistent výstav.

Voľné pracovné miesto. Asistent výstav.

Vyhlasujeme výberové konanie: asistent výstav, lektor

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície : asistent výstav, lektor

 

Druh pracovného pomeru:  TPP  – zástup počas materskej dovolenky

 

Pracovná činnosť : asistent výstav, lektor, knihovník

- koncepčná činnosť v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti alebo v záujmovo-vzdelávacej činnosti,

- spolupráca s kurátorom na realizácii výstavných projektov (organizačne a administratívne)

- spracúvanie systému sprevádzania a lektorovania rozsiahlych, odborne  náročných expozícií, výstav

- samostatné vedenie odbornej evidencie knižničného fondu

- propagácia galérie, dopĺňanie a rozširovanie informácií na webovej stránke galérie a na sociálnych sieťach

 

 Požiadavky :

-         ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( humanitné vedy, umenie )

-         odborné vedomosti a všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia

-         znalosť práce s PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel, Internet)

-         znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni

-         spoľahlivosť, svedomitosť, samostatnosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa nové veci časová flexibilita , ochota pracovať nadčas aj počas víkendov organizačné schopnosti, bezúhonnosť.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat podľa dosiahnutej odbornej praxe min. 820,- eur.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
-žiadosť o účasť na výberovom konaní
- štruktúrovaný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
-čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
-súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Galéria M.A. Bazovského

Palackého 27

911 01 Trenčín

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK asistent výstav,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

barbora.petrikova@gmab.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 12.08.2021 Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Galéria M.A. Bazovského.

Predpokladaný termín nástupu je september 2021.