Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov na expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia“

Vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov na expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia“

Vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov na expozíciu
“Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia“ 

 

Predmetom súťaže, ktorá bola vyhlásená 23.08.2021, bolo vypracovanie architektonicko-výtvarného návrhu na vytvorenie novej stálej expozície do Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s názvom “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”. Súťaž, ktorú podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, prebehla v dvoch kolách. 

 

V prvom kole odborná porota vybrala z 10 prihlásených uchádzačov troch. Tí postúpili do druhého kola, v ktorom bolo ich úlohou pripraviť návrh, poskytujúci čo najefektívnejšie riešenie daného priestoru a splnenie požiadaviek zadania súťaže. 

 foto

Druhé kolo hodnotenia súťaže prebehlo opäť formou online stretnutia dňa 19.11.2021 za účasti odbornej poroty. Traja uchádzači, ktorí postúpili do druhého kola, mali možnosť priamej obhajoby ich výsledného projektu. Počas nej poskytli odpovede na otázky poroty. 

 

Druhého kola sa zúčastnili:

1. PingPong s.r.o. - Mgr. Art. Martin Kubina, Mgr. Art. Denisa Kubinová, Bc. Jakub Tóth

2. dr. Benčík s.r.o. - Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. Mgr. art. Aleš Šedivec

3. Gut Gut s.r.o. - Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Čelková, v spolupráci s Ing. arch.  Zuzanou Krejčířovou

 

Porota zasadala v zložení:

Mgr. art. Barbora Petríková, riaditeľka GMAB

Ing. arch. Milan Rožník, Expo AIR Trenčín

doc. Pavel Choma, akad. mal., VŠVU Bratislava

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D., teoretik architektúry FA ČVUT Praha

Mgr. Štěpán Bärtl  MSc., CAMP Praha

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD., Mesto Trenčín

 

Hodnotenie poroty:

Priamo v úvode sa porota zhodla na vysokej úrovni všetkých návrhov druhého kola, no napriek tomu dokázala medzi tromi zúčastnenými vybrať víťaza. Hodnotila niekoľko základných kritérií, ktoré vychádzali z libreta a zadania súťaže. Sústredila sa na 4 základné okruhy, a to na úpravu priestoru, návrh inštalačného systému, celkový dojem a spoločné súznenie oboch základných celkov, a v neposlednom rade na finančné kritérium spolu s potenciálom realizovateľnosti návrhu. Každý súťažiaci mal príležitosť svoj návrh porote predstaviť počas krátkych prezentácií, na čo porota reagovala ďalšou diskusiou a využila naplno svoj priestor pre kladenie otázok, či už ideového alebo technického charakteru. Po dôkladnom preskúmaní, hodnotení, diskutovaní a zvážení všetkých kritérií sa porota jednohlasne zhodla na víťazovi, ktorým sa stal ateliér Gut Gut v spolupráci s Ing. arch.  Zuzanou Krejčířovou. 

Pri prezentácii sa autorské tímy predstavili v poradí, akom posielali návrhy, a to:

PING PONG

Pri návrhu ateliéru Ping Pong porota vysoko hodnotila najmä návrh autorského inštalačného systému vychádzajúceho z podlahovej konštrukcie v spojení s výraznou prácou so svetlom, ktoré je pri danosti riešených pivničných priestorov nevyhnutnosťou. Takisto očistenie priestorov od nežiaducich prvkov a jednoduché rozdelenie priestoru do troch základných sektorov: A. úvod, B. výstavný priestor a pridanie výstavno-edukačnej časti boli jednoznačne kladnými stránkami návrhu, ako aj jeho celková kvalita. Bohužiaľ však dva dôležité parametre porota hodnotila ako nesplnené. Tými boli udržateľnosť priestoru z hľadiska prevádzkového, nakoľko sa navrhovaný systém zatiaľ z tejto stránky nepreukázal ako dotiahnutý. Takisto hodnotila porota záporne finančnú stránku, ktorá by mohla viesť najmä ku komplikáciám v realizačnej fáze.

DR. BENČÍK

Porota vysoko hodnotila čistotu a jednoduchosť návrhu. Zaujímavým momentom bola práca so získanou symetriou oboch priestorov, a to odstránením jednej z priečok. Takisto realizovateľnosť návrhu nebola spochybnená, nakoľko autor už s galériou spolupracoval v minulosti a rovnako aj pri súčasnom návrhu bola koncepcia jasne definovaná a cenovo dostupná. Bohužiaľ však v samotnom zadaní cítila porota veľké nepochopenie, nakoľko sa návrh zdal byť viac muzeálneho charakteru než interaktívnym galerijným priestorom. Okrem toho pôsobil inštalačný systém príliš dominantne, čím by vzniklo riziko “zatienenia” samotných exponátov. Porota cítila veľkú limitovanosť inštalačným systémom, a rovnako vytkla návrhu primárne zacielenie sa na prezentáciu architektúry prostredníctvom 3D modelov, čo pokladala väčšina poroty za zastaralý a prežitý spôsob.

GUT GUT

Návrh ateliéru Gut Gut bol porotou jednohlasne označený za najlepší, a to v mnohých ohľadoch. Dôležitým momentom bola samotná koncepcia vychádzajúca z daností samotného priestoru. Jeho kladné aj záporné stránky návrh využíva naplno, a to veľmi zaujímavým spôsobom. Základným zásahom do priestoru, t. j. jeho očistením na podkladový tehlový materiál, získa expozícia výnimočný charakter, a taktiež prakticky sa tento krok javí ako ideálne riešenie z hľadiska udržateľnosti. Ďalším vynikajúcim momentom bol návrh mobiliáru, ktorý na jednej strane vychádza z daností priestoru, a na strane druhej svojou jednoduchosťou a praktickosťou perfektne zapadá do celkového návrhu. Porota v tomto smere ocenila jeho variabilitu, funkčnosť a taktiež vyčlenenie priestoru na jeho uskladnenie. Cenový odhad je navrhnutý reálne, preto nenastali pochybnosti o jeho zrealizovateľnosti, a to aj vďaka možnému rozdeleniu prác na niekoľko etáp. Azda jediné vytknutie zo strany poroty bolo smerom k riešeniu osvetlenia. Tu však boli problémy pomenované v spomínanej diskusii a na ich riešenie bude dostatok času počas realizácie. 

 Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný sponzor projektu.