Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výstavný plán Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na rok 2013

Výstavný plán Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne na rok 2013

Najrozsiahlejšiu a najvýznamnejšiu oblasť činnosti galérie predstavujú výstavné aktivity. V roku 2013 je naplánované zrealizovať v priestoroch galérie spolu pätnásť výstavných projektov. Ďalšie výstavné projekty (štyri) sú naplánované v iných kultúrnych inštitúciách na Slovensku. Do zahraničia bude vyvezená jedna výstava.  

 

15. marec – 28. apríl 2013                                  
Xénia Bergerová 

Akademická maliarka Xénia Bergerová (1977), absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Ateliéru maľby, patrí k vyhraneným predstaviteľkám súčasného slovenského výtvarného umenia. Hoci autorka realizovala celý rad samostatných výstav doma i v zahraničí, v trenčianskej galérii ešte nemala samostatnú prezentáciu. Xénia Bergerová sa predstaví svojou maliarskou tvorbou, v ktorej si vytvorila charakteristický, nezameniteľný osobný štýl – koloristickú syntézu námetu, nálady, priestoru a času. I keď v obrazoch je vždy čo čítať, čitateľné práve nie sú. Obsah zostáva zámerne zahmlený v osobnej mytológii, ktorú využíva ako kryptogram na kódovanie podvedomia a myšlienok.

15. marec – 28. apríl 2013                                  
Veronika Rónaiová – kresba a Roman Gajdoš - maľba

Výstava bude prezentovať autorskú tvorbu dvoch pedagógov Katedry pedagogiky výtvarného umenia na PG TU v Trnave. Jej koncepcia sa odohráva v dvoch polohách a médiách. Veronika Rónaiová pripraví inštaláciu svojej tvorby v kresbe, v médiu, ktoré jej umožňuje realizovať netradičné nápady a hru s materiálom – papierom. Papier a stena v spojení s kresbou sú v tejto chvíli prostriedkom pre osobné postoje k životným situáciám, stvárňovaným hypperrealisticky. Zástupcom mladej generácie pedagógov umelcov je Roman Gajdoš, ktorého maliarsky program ide cestou geometrickej abstrakcie, minimalistických foriem narábajúcich s modelmi reálnych prostredí i čisto abstraktnými prvkami.

15. marec – 28. apríl 2013                                   
Ateliér

Výberová výstava ponúkne divákovi možnosť sledovať ateliérovú tvorbu študentov Katedry pedagogiky výtvarného umenia na PG TU v Trnave. Možno v nich nájsť koncepty hypperrealizmu nadväzujúcich na tvorbu Veroniky Rónaiovej, konceptuálne tendencie Blažeja Baláža, iróniu a hru s obrazom či iným médiom Cyrila Blaža, ktorí svojim pedagogickým pôsobením formujú výtvarný prejav svojich študentov.

3. máj  – 16. jún 2013    
Jan Šafránek 

Výstava pripravená v spolupráci s Galériou moderného umenia v Roudnici nad Labem približuje českého maliara Jana Šafránka (ročník 1948), charakterizovaného ako stáleho portrétistu ľudských mravov i nemravov, ktorý svoje obrazy tvorí s nekompromisnou technickou dokonalosťou. Šafránkove obrazy sa vyznačujú rovnocenným spojením umeleckého videnia a technického prevedenia. Proces maľby totiž nie je pre Jána Šafránka púhym nástrojom k vizualizácii východiskovej predstavy, ale tvorivým aktom vo fyzickom, optickom i meditatívnom zmysle. Keď priamo nemaľuje, rieši obraz v myšlienkach – maľuje, ako hovorí v „hlave“. 

3. máj  – 16. jún 2013                                
Milan Chabera

Narodil sa 27.3. 1954 v Prahe. V rokoch 1973 – 1979 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Jána Smetanu. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii a netradične plastike. Maľuje expresívne ladené figurálne kompozície a krajiny. Nosnou koncepciou jeho tvorby je práca s figúrou, figurálne námety a portrét. Autor patrí k predstaviteľom českej expresívnej figurácie. Chaos a poriadok sú dve určujúce polohy , ktoré autor ďalej rozvíja. Jeho maľba je výsledkom stretu nálad, pozorovaní a reflexií, ktoré so sebou prinášajú najrozmanitejšie impulzy v maliarovom živote. Napriek expresii a exaltovanosti  sa často v Chaberových obrázkoch sami poznávame a možno aj preto nás jeho dielo priťahuje, dojíma a výtvarne obohacuje.

10. máj – 31. máj 2013
Spoločná výstava prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy (ul. L. Novomeského) v Trenčíne a hosťujúcej Súkromnej základnej umeleckej školy v Martine

14. máj – 2. jún 2013
Výstava maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odbor propagačné výtvarníctvo

1. jún – 16. jún 2013
Výstava prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy (ul. Gagarinova) v Trenčíne

21. jún – 1. september 2013                                     
Vodné hladiny – Hladiny duše  

Námetovo i obsahovo zaujímavá výstava prinesie prezentáciu  tvorby mladej generácie slovenských autoriek - Lucia Černayová /1983/, Martina Lacová /1980/, Pavla Pádivá /1978/, Monika Pavlechová /1976/, Júlia Piačková /1961/, Jana Prekopová /1981/, Michaela Rázusová-Nociarová /1978/, Ivona Žirková /1978/, v ktorých dominuje téma živlu vody v rôznych interpretáciách. Tému vody oslovené a do projektu vybrané autorky spracovávajú v rôznych podobách a vychádzajú z rôznych vnútorných i vonkajších zážitkov a skúseností, i subjektívnych a objektívnych poznatkov. Výber diel tak prinesie dialóg rozmanitých autorských koncepcií, predstaví individuálne pohľady na danú tému, prezentuje rozmanité výtvarné disciplíny a techniky – veľkoformátové maľby, kresby, inštalácie, videoprojekcie i textilné variácie.

21. jún – 1. september 2013
Ondrej 4. Zimka

Súborná výstava po prvý raz predstaví v galérii tvorbu mladého sochára (ročník 1975), absolventa bratislavskej VŠVU. Umelecký svet Ondreja 4 Zimku je moderný svet techniky prepojený s aktuálnym svetom ľudí. Je to svet mechanizmov a zbraní – dokonalý, exaktný, chladný a nebezpečný, ale zároveň i svet ľudí – svet vášní, lásky i nenávisti, ale i prostých ľudských citov. Svoje výtvarné predstavy zhmotňuje sochár najčastejšie v bronze. Bravúrne predvádza alchýmiu premeny myšlienky na hmotu, jednoducho a zrozumiteľne, jedinečne a čitateľne zároveň.

6. september – 13. október 2013                            
Slovenská keramika  dnes VI.

V tomto roku sa už po šiestykrát uskutoční prezentácia tvorby súčasných výtvarníkov, ktorým učarovala hlina. Trienále „Slovenská keramika dnes“ ponúkne návštevníkom galérie aktuálny pohľad do ateliérov slovenských keramikov. Aktuálnosť, prítomnosti, invencia a nápaditosť sa na tejto výstave bude snúbiť s tradičným materiálom – hlinou. Názorová i vyjadrovacia rozmanitosť sľubujú pre návštevníka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne nevšedný umelecký zážitok.

6. september – 13. október 2013                                                                          
Erik Šille

Slovenský výtvarník Erik Šille je jedným z najvýraznejších predstaviteľov mladej generácie, ktorá vstúpila na scénu po roku 2000 a invenčným spôsobom rozvírila hladinu slovenskej maľby. V tradičnom médiu závesného obrazu Šille pracuje so súčasnými výrazovými prostriedkami populárnej kultúry, buduje si vlastnú ikonografiu, ale aj remixuje, cituje a osvojuje si už existujúce vizuálne formy a touto cestou sa vyjadruje k aktuálnym témam. Tie pramenia nielen z autorovej biografie, ale vyplývajú i z jeho neutíchajúceho záujmu o spoločenské dianie okolo seba i vo svete. Šille sa  venuje i témam ako je vyrovnávanie sa s minulosťou,  (e) migrácia a strata domova, dopadov globalizácie na systém produkcie a konzumácie. Napriek tomu, že hlavnými aktérmi jeho malieb sú zväčša zvieratá a rozprávkové bytosti, ich fiktívny svet sa riadi podobnými pravidlami ako svet ľudí. Na vyjadrenie Šille používa banálne formy a motívy  a to aj pri vizualizovaní náročných tém. Jeho výjavy nesú často známky násilia, krutosti či pocitu straty a beznádeje.

18. október – 1. december 2013                                            
Ján Pohribný

K mesiacu fotografie pripravovaná výstava významného českého umelca Jana Pohribného verejnosti predstaví neznáme  magické a snové krajiny v ktorých dominantnú úlohu zohráva svetlo. Originálnou svetelnou hrou autor vo svojich fotografiách objavuje nové svety, tvorí snové príbehy, ktoré nachádza a inscenuje v reálnej krajine. Veľkoformátové farebné fotografie zaujmú originálnou optikou videnia umelca, poetickou atmosférou a novoobjaveným, nádhernými  rajmi vo všednosti sveta okolo nás.

18. október – 1. december 2013                                                                      
Peter Grísa   HMYZ  fotomontáže

Ide o prvá samostatnú galerijnú prezentáciu Petra Grísu  (ročník 1962), absolventa bratislavskej VŠVU, oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, pôsobiaceho  v Trenčíne. Tvorba tohto autora je výrazne vyprofilovaná a presahuje svojim významom a kvalitou  rámec Trenčianskeho kraja – uveďme napr. jeho desaťročné pôsobenie vo  vydavateľstve Modrý Peter, pre ktoré vytváral ilustrácie a dizajn.  Výstava priblíži rozsah a charakter jeho tvorby  - od knižného dizajnu (ilustrácií a prebalov) až po voľnú tvorbu – digitálnu grafiku, ako médium, poskytujúce iné a nové výrazové možnosti ako klasické techniky a umožňujúce rýchlejší prenos a zaznamenanie myšlienok. Grísove diela sú nabité skrytou symbolikou, vytvára si vlastnú originálnu námetovú ikonografiu, pozostávajúcu z fantazijných novotvarov, z prvkov osobitej rastlinnej a živočíšnej ríše i z oblasti technických vynálezov. Originálny je umelcov zmysel pre detail, minucióznu linku, ktorou majstrovsky vykresľuje detaily a diktuje rytmus kompozície, plnej  dynamiky, energie, farby a svetla.

6. december – február 2014                                                     
Horizonty súčasnosti IV.

Výstava Horizonty súčasnosti sa prvýkrát uskutočnila v roku 1995, potom v roku 2000 a na ostatok tvorbu výtvarníkov Trenčianskeho kraja obdivovali návštevníci trenčianskej galérie M. A. Bazovského v roku 2007. Za uplynulých viac ako päť rokov sa však udiali mnohé zmeny – niektoré autorské programy sa už uzatvorili natrvalo a naopak pribudli nové mená, nové osobnosti prezentujúce výtvarné umenie v kraji. Našou úlohou, realizovaním tohto projektu bude aktualizovať existujúcu členskú základňu výtvarných umelcov v kraji,  zmapovať doposiaľ nie celkom dôsledne podchytené oblasti a zhodnotiť tvorivý potenciál i umenie vznikajúce v nich z hľadiska autorského zastúpenia, profilácie i ikonografie. Na výstave bude zastúpená maľba, grafika, plastika ako i jednotlivé druhy úžitkového umenia. Vo výbere diel sa nebude určovať výtvarno – druhové ani žánrovo – tematické zameranie, každý autor by sa predstaví prácami na dobrej profesionálnej úrovni, ktoré ho budú charakterizovať čo najreprezentatívnejším spôsobom.

Výstavy mimo sídla galérie

22. február – 31. máj 2013
Petra Jureňová-Vlhová: Sklo
Výstavná sieň Akt minimum, Hotel Majovey Žilina
kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Jej sklenené objekty majú živočíšny, biomorfný, tvarovo členitý a variabilný bunečný základ, v ktorom pulzuje život. Zaujali ju tajomstvá zrodu, vzniku a nekonečných metamorfóz života. Dlhodobo, od začiatku tvorby zostáva pre ňu určujúcou témou neustále napätie dvoch protikladov, jin a jang, ktoré ženú ľudstvo vpred a sú zdrojom energie. Akoby prostredníctvom svojich diel chcela preniknúť až k podstate bytia. Hľadá vzájomné väzby, symboly a súvislosti, konfrontáciu jednoduchosti a zložitosti, vedomia a podvedomia. V metaforách jej najnovších sklenených príbehov sa objavujú predovšetkým paralely svetla a tmy, dňa a noci, hybných síl večného kolobehu prírody.

8. marec – 7. apríl 2013
Eva Harmadyová: Výber z tvorby/reliéfy
Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom
kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Eva Harmadyová je absolventkou Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici (dnes Súkromná škola úžitkového výtvarníctva) v odbore umelecké odlievanie kovov. V rokoch 1995–1999 absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, na katedre výtvarnej tvorby a výchovy. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole v Novom Meste nad Váhom, kde žije a tvorí. Jej tvorba je rôznorodá, vždy však spojená s prírodnými materiálmi, predovšetkým kovom, drevom a kameňom. Venuje sa reliéfnej sochárskej tvorbe, medailérstvu, šperkom, ale aj tvorbe plastík z kameňa a dreva. 

11. apríl – 15. máj 2013
Miloš Alexander Bazovský (1899-1968)  -  výber z tvorby
Slovenský inštitút v Ríme, Taliansko
kurátor: PhDr. Danica Lovišková

Rok 2013 sa nesie v znamení významného politicko – hospodársko - kultúrneho výročia – 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Je len prirodzené, že mnohé aktivity sú orientované na túto udalosť. S dôrazom na tento dejinný míľnik pripravujú Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne  v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ríme výstavu Miloša Alexandra Bazovského. Výber práve tohto autora je motivovaný tým, že Bazovský patrí k najvýznamnejším osobnostiam  slovenského výtvarného umenia a jeho celoživotná tvorba je nerozlučne spätá so Slovenskom, jeho krajinou a obyvateľmi.

14. apríl – 9. jún 2013
Akt v kresbe a grafike slovenských výtvarných umelcov
zo zbierok Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom
kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Výstava bude nadväzovať na projekt zrealizovaný na pôde Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom už v roku 2011. Vtedy sa pôde spomínanej galérie predstavili maliarske akty. Autorka koncepcie tejto výstavy po dvoch rokoch siahla po kresbách a grafikách. Nepozerá sa ne ako na niečo provokujúce a dráždivé, ale pozornosť diváka chce upriamiť na kultivovanosť umeleckého stvárnenia, a kvalitu zastúpenia prezentovaných umeleckých  osobností patriacich k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského výtvarného umenia. Výstava sa tak stane zaujímavou a neočakávanou sondou nielen do intímneho sveta ich ateliérov a modeliek, ale aj fantázie, úvah a duchovného prežívania umelcov.

14. jún – 28. júl 2013
Peter Matejka: Výber z tvorby pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca
Galéria Petra Matejku, Nové Mesto nad Váhom
kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Peter Matejka, významná osobnosť výtvarného umenia nielen v regionálnych, no i celoslovenských kontextoch sa narodil 26. júna 1913.  Teda v tomto roku si pripomenieme 100. výročie narodenia tohto výtvarníka, ktorý sa svojim typickým rukopisom zapísal do dejín slovenského výtvarného umenia. Od roku 1934 navštevoval prípravku Ukrajinskej akadémie výtvarných umení v Prahe, v rokoch 1935 — 1939 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. W. Nowak). Po predčasnom ukončení štúdia, spôsobenom uzavretím AVU v Prahe, sa vrátil na Slovensko. Jeho tvorba, vyznačujúca sa predovšetkým redukciou tvarov a zjednodušením kompozičných prvkov s koncentráciou na ústredný a zväčša jediný námet, sa vykryštalizovala do konečnej podoby už počas štúdia. Ponurá a pochmúrna atmosféra obrazov poukazuje na inšpiráciu symbolickým poetizmom českej maľby medzivojnového obdobia.