Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výzva pre umelcov a kurátorov na rok 2023

Výzva pre umelcov a kurátorov na rok 2023

Čierna miestnosť hľadá umelca!

Výzva pre umelcov a kurátorov na rok 2023

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne formou otvorenej výzvy ponúka priestor na zrealizovanie projektov (výtvarné, hudobné, performance, divadlo . . .) pre slovenských i zahraničných výtvarníkov a kurátorov. Výzva je určená nielen profesionálnym umelcom, či študentom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním.

Svoj projektový zámer s prílohami predložte do 31. decembra 2022  zaslaním na adresu galérie poštou alebo elektronicky. Hodnotenie a výber projektov prebehne v priebehu januára.  Predložené projekty bude hodnotiť odborná komisia. Výsledky budú známe do konca januára 2023, zverejnením na oficiálnej internetovej stránke Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne www.gmab.sk.

S úspešnými uchádzačmi uzatvorí Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne zmluvu o spolupráci, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok.  

Galéria M. A. Bazovského disponuje jedným výstavným priestorom, ktorý je pre výzvu aktuálny – suterén – čierna miestnosť.

 

Podmienky :

●  projekt musí byť realizovateľný v rámci možností galérie

●  projekt nesmie byť repríza už realizovaného projekt

 

Žiadosti o zaradenie do výstavného plánu musia obsahovať: 

● životopis

● prehľad zrealizovaných projektov

● koncepciu prihlasovaného projektu v textovej forme

● portfólio, resp. obrazová príloha reflektujúca tvorbu uchádzačov

● popis technických a konštrukčných požiadaviek a predbežný  odhadovaný rozpočet

 

GMAB poskytne okrem výstavných priestorov na 6 - 7 týždňov technické vybavenie v rámci možností galérie, odbornú asistenciu pri realizácii výstavy, prevoz diel a PR projektu.

Predkladaný projekt je možné odoslať elektronicky na e-mailovú adresu info@gmab.sk alebo poštou na adresu: Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, 911 01, Trenčín. Viac informácií o galérii, pôdorysy a fotografie výstavných priestorov http://www.gmab.sk/vystavy-a-podujatia/vystavne-priestory.html

 

 

Kontaktná osoba: 

Mgr. art. Barbora Petríková, 

barbora.petrikova@gmab.sk, 0901 918 800

foto