Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Výzva pre výtvarných umelcov z Trenčianskeho kraja

Výzva pre výtvarných umelcov z Trenčianskeho kraja

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s informáciou o blížiacom sa ďalšom ročníku kolektívnej výstavy pod názvom HORIZONTY SÚČASNOSTI IV. - Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja - ktorá sa uskutoční vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v termíne od 6. decembra 2013 do 3. marca 2014.
Ide v poradí už o štvrtý projekt (po rokoch 1995, 2000, 2007) zavŕšený rozsiahlou výstavou, mapujúci súčasné výtvarné aktivity umelcov Trenčianskeho kraja.
Realizácia výstavného podujatia je motivovaná snahou zdokumentovať najaktuálnejšie trendy výtvarného umenia regiónu a čo najpodrobnejšie zmapovať aj tvorbu profesionálnych umelcov, ktorí doposiaľ do kontextu pripravovaného podujatia neboli zaradení (zahŕňajúc i tvorbu najmladšej generácie umelcov). Galéria chce poskytnúť priestor na vzájomnú spoločnú medzigeneračnú prehliadku a súčasne vydať obsiahly reprezentačný katalóg k výstave, ktorý by plnil úlohu nielen sprievodcu po výstave, ale zároveň by sa stal študijným materiálom o súčasnom a najaktuálnejšom výtvarnom dianí v Trenčianskom kraji. Na jeho realizáciu sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie z grantového systému MK SR a v prípade získania finančnej podpory bude obsahovať charakteristiku tvorby každého z vystavujúcich autorov vrátane jeho vlastnej fotografie - portrétu a jedného reprodukovaného diela.
Podmienkou účasti na výstave je aktuálny trvalý pobyt výtvarníka v Trenčianskom kraji. Každý autor by sa mal predstaviť prácami na dobrej profesionálnej úrovni, ktoré ho budú charakterizovať čo najreprezentatívnejším spôsobom. Kvantitatívne by sa jednalo o súbory 3 -5 diel (samozrejme podľa charakteru a veľkosti exponátov). Prihlásené práce musia byť vytvorené po roku 2007. Galéria M. A. Bazovského si vyhradzuje právo individuálneho výberu autorov i diel na výstavu.
Kurátorsky výstavu pripravia riaditeľka galérie PhDr. Danica Lovišková a odborné pracovníčky galérie PhDr. Alena Hejlová, PaedDr. Ela Porubänová, Mgr. Radka Nedomová, na ktoré sa môžete so svojimi otázkami a pripomienkami priebežne počas prípravy tohto výstavného podujatia obrátiť na tel. č. 032/7435868 v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.
Aktualizované údaje k pripravovanej výstave, vyzývací list i prihlasovací formulár si môžete pozrieť aj priamo vyplniť na našej webovej stránke www.gmab.sk (formulár sa nachádza na adrese https://adb.tsk.sk/gmab/registration.html).
Všetky informácie zasielajte na adresu: Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Palackého 27, 911 01 Trenčín, alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke. 
Termín uzávierky záväzných prihlášok je 31. máj 2013.
Pevne veríme, že využijete príležitosť zúčastniť sa tohto pripravovaného projektu, ktorým by sme radi dôkladnejšie zdokumentovali a verejnosti priblížili výtvarné umenie nášho kraja. Zároveň tak umožníte návštevníkom galérie i širokej trenčianskej verejnosti bližšie sa oboznámiť s Vašimi dielami i súčasným smerovaním výtvarnej tvorby na Slovensku. 


PhDr. Danica Lovišková
riaditeľka galérie