Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

O galérii

Galéria Miloša Alexandra  Bazovského v Trenčíne, pohľad z uliceGaléria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je jedinou galériou výtvarného umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bohatá a plodná história presahujúca štyridsať rokov existencie sa prejavila na vyhranenej profilácii, ale i na vysokom odbornom kredite, ktorý prekračuje nielen územie regiónu, ale i celej krajiny. Vznik tejto inštitúcie sa datuje do roku 1969, teda rok po smrti Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno nesie i trenčianska galéria. Jej pôvodným sídlom bol barokový komplex kláštora Piaristov v historickom centre Trenčína. Neskôr na základe reštitučného rozhodnutia sa musela galéria presídliť do svojich súčasných priestorov na Palackého ulici č.27, kde naďalej rozvíja svoje početné aktivity. Pozornosť upriamuje v prevažnej miere do oblasti budovania zbierkového fondu.

Záber akvizičnej činnosti je v tomto smere pomerne široký. Výtvarné umenie 20. a 21. storočia, výtvarní umelci trenčianskeho regiónu a v neposlednom rade aj výrazné dielo Miloša Alexandra Bazovského. Okrem výtvarného umenia svoj priestor dostávajú aj hudba, umelecké slovo, či film. Galéria sa stáva multikultúrnym priestorom, kde sa stretávajú jednotlivé formy umenia, vzájomne sa prelínajú a konfrontujú vo svojich charakteristických dynamikách. Za zmienku stojí aj pestrá ponuka kultúrno-vzdelávacích aktivít, ktoré sa sústreďujú na široké spektrum návštevníkov galérie.

Tí nájdu v jej priestoroch okrem iného aj stálu expozíciu zostavenú z výberu diel Miloša Alexandra Bazovského. K dispozícii sú stručné informačné texty približujúce život a dielo autora, obohatené o fotografie z maliarovho súkromného archívu. Pozornosť priaznivcov regionálneho výtvarného umenia upúta aj expozícia prezentujúca významné maliarske osobnosti trenčianskeho regiónu (od konca 19. storočia do roku 1920). Najväčšiu expozičnú plochu galérie tvoria premenné výstavy. Jednotlivé projekty sa sústreďujú vo výstavných sieňach na prvom a druhom podlaží galérie.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského vznikla vo februári roku 1969. Svoje meno nesie po významnom slovenskom maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom, ktorý posledné roky (1962-1968) svojho pohnutého, ale bohatého života prežil práve v Trenčíne.

Sídlom galérie sa v jej počiatkoch stala budova bývalého piaristického kláštora situovaná priamo v historickom centre mesta. Rozsiahly barokový objekt, postavili v rokoch 1653 - 1662. Pre potreby galérie sa musela realizovať náročná rekonštrukcia a úprava interiéru. Nové priestory sprístupnili verejnosti v roku 1979.

Od počiatku existencie galérie bola stanovená i jej profilácia a orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia (teraz už aj 21. storočia) a na výtvarné umenie trenčianskeho regiónu.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne spravuje v súčasnosti zbierkový fond, ktorý tvorí viac ako 4800 maliarskych, sochárskych diel, grafík, kresieb a fotografií. Najcennejšiu časť zbierky predstavuje dielo Miloša Alexandra Bazovského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov a spoluzakladateľov moderného...

Zoznam autorov v zbierkach Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Publikačná činnosť

Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zriaďovacia listina

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je regionálne i celospoločensky uznávaná kultúrna inštitúcia, ktorá uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo nášho národa v podobe diel výtvarného umenia, zároveň vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov vo vzťahu k výtvarnému umeniu.