Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ001/23
Dodávateľ
MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15
911 01 Trenčín
IČO: 36335070
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Tlačiareň A4
Tlačiareň A3
Projekt MKSR: Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Operačný program: IROP-PO7-SC77-2021-75


Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 1445 EUR
Názov položky:
Tovar, 681 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
2 126,00 EUR
ceny sú vrátane DPH