Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ004/23
Dodávateľ
Top servis IT s. r.o.
Krajná 10
82104 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Výpočtová technika
Projekt MK SR: Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, NFP302070BPW8
Operačný program: IROP-PO7-SC77-2021-75


Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 1110 EUR
Názov položky:
Tovar, 222 EUR
Názov položky:
Tovar, 654 EUR
Názov položky:
Tovar, 408 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
2 394,00 EUR
ceny sú vrátane DPH