Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ010/23
Dodávateľ
Vrátny Rastislav
Záhradnícka 3859/21A
911 01 Trenčín
IČO: 35178183
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Fotoaparát a objektív
Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne NFP302070BPW8, IROP-PO7-SC77-2021-75Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 1225 EUR
Názov položky:
Tovar, 1142 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
2 367,00 EUR
ceny sú vrátane DPH