Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ022/23
Dodávateľ
Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 35950226
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
JEKA Dezinfekčný stojan čierny s bezdotykovým dávkovačom
Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne NFP302070BPW8, IROP-PO7-SC77-2021-75

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 99 EUR
Názov položky:
Služba, 8 EUR
Názov položky:
Služba, 1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
306,00 EUR
ceny sú vrátane DPH