Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ025/23
Dodávateľ
Štefan Zgabur
Strojárska 2949/110
069 01 Snina
IČO: 34820710
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Maliarsky stojan stolový

Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne NFP302070BPW8, IROP-PO7-SC77-2021-75

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 25.25 EUR
Názov položky:
Služba, 1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
379,75 EUR
ceny sú vrátane DPH