Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ027/23
Dodávateľ
VYVY s. r. o.
Kukučínova 985/8
83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 52733700
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Grafický lis

Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne NFP302070BPW8, IROP-PO7-SC77-2021-75

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 339.89 EUR
Názov položky:
Služba, 0.99 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
340,88 EUR
ceny sú vrátane DPH