Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Objednávka OBJ028/23
Dodávateľ
A-WINGS s. r. o.
Hnilecká 5029/17
821 07 Bratislava
IČO: 46464107
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Kovová skriňa

Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne NFP302070BPW8, IROP-PO7-SC77-2021-75

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Názov položky:
Tovar, 363.6 EUR
Názov položky:
Služba, 1.2 EUR
Názov položky:
Služba, 28.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
393,60 EUR
ceny sú vrátane DPH