Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Marko Vrzgula-Hladiny UKRAJINY

Marko Vrzgula-Hladiny UKRAJINY

Termín: od 27.4.2023 do 8.7.2023

Výstava Marka Vrzgulu v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne chronologicky nadväzuje na výstavu v roku 2016 Polčas-PART II a niekoľkoročný cyklus PULZARY. Predstavuje výber z tvorby z rokov 2017 až 2023. Popri dielach z cyklu STRUNGOS (2017 – 2019) a HLADINY (2019 - ) vystavuje aj maľby reagujúce na najvážnejšiu udalosť v súčasnosti – inváziu Ruska na Ukrajinu, ktorej začiatok sa viaže k dátumu 24. februára (2022), zhodou náhod k dátumu autorových narodenín. Možno o to intenzívnejšia bola snaha hľadať a nájsť formu, ako zareagovať, ako interpretovať situáciu a ako tú silnú emóciu spracovať do výtvarného diela.

Pri práci na cykle HLADINY, našiel autor spôsob, akým artikulovať aktuálne dianie. V jeho súkromnom svete abstraktnej maľby sa v pravideľných kompozičných riešeniach usporiadania jednotlivých obrazových prvkov sformulovali odkazy na svet reálny v podobe schém Baudotovho komunikačného kódu.

Baudotov kód (BC) predstavuje päťprvkový kód na zakódovanie značiek telegrafnej abecedy. (Patent naň získal v roku 1874 jeho vynálezca Jean Maurice Émile Baudot.)Známy sa stal ako medzinárodná telegrafná abeceda č. 1 (ITA1).Na začiatku 20. storočia ho upravil Donald Murray a spoločnosť Western Union. Baudot-Murray kód bol schválený ako Medzinárodná telegrafná abeceda č. 2 (ITA2). Tá sa stala predchodcom 7-bitového kódovania znakov  (štandard ASCII) pre elektronickú komunikáciu. Odkaz BC má vďaka tomu presah až do súčasnosti.

Správa vpísaná do telegrafnej pásky niesla odkaz v čase svojho vytvorenia a rovnako nesie odkaz obrazová plocha aj dnes. Na základe toho nemožno hovoriť len o komunikačnom, ale aj o pamäťovom médiu. Obraz, výtvarné dielo sa stáva pamäťovým médiom. Použitie Baudotovho kódu tvorí DNA obrazov. Základom pre kompozíciu sú názvy miest  a dedín, ktoré sa stali dejiskom nezmyselných bojov. Vizuálna ani obsahová línia autorovej výpovede nepodsúva názor, nenúti súhlasiť. Kto je agresor a kto napadnutý je preňho zrejmé. Obrazy predstavujú pomyslený pamätník vojnových obetí.

Presnosť a systémovosť BC sa stretáva s autorovým robustným štýlom maľby so zreteľom na vlastnú, vnútornú dynamiku, ktorej intenzita sa zvyšuje dôsledkom zhusťovania kruhov, ako aj stále zložitejšou kompozíciou. Pastóznu, gesticko-reliéfnu maľbu dopĺňa a niekedy úplne alternuje lazúrne používanie farebného média. To prinášanové možnosti maliarskeho prejavu, ale aj rozvoj tvorivej metódy. Samotný oznam o mieste a jeho prečítanie nie je prvoradým autorovým cieľom. Tým je saturovať diváka samotným výrazom jednotlivých diel, aj v prípade, že kód nedešifruje.

Do rýdzo abstraktného tvorivého procesu vstupuje zrazu niečo presné, determinované piatimi prvkami, ktoré prinášajú príbeh. Jednotlivé body, kruhy komunikačného  kódu nadväzujú na HLADINY, nachádzajú si svoje trvalé miesto a stotožňujú sa s nimi. Jasne rozpoznateľné kruhy metamorfujú do zhlukov, výsekov kružníc. Jednotlivé prvky sa stretajú, dotýkajú, prelínajú, čím sa výraz stáva abstraktnejší a menej čitateľnejší, skrýva v sebe isté napätie, a zároveň ponúka niekoľko rovín vnímania. Dynamika na prvý pohľad rýdzo abstraktnej maľby je v symbióze s „tichým poriadkom“ Baudotovho kódu.

Marko Vrzgula (24. február 1966, Košice) absolvoval v roku 1984 Gymnázium Šrobárova 46 v mieste svojho rodiska. V rokoch 1985 – 1991 absolvoval Katedru maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (pedagógoviaRašla, Stoklas, Berger), kde v rokoch 1992 – 2002 pôsobil na Katedre maľby ako pedagóg. Ďalším pôsobiskom, v pozícii pedagóga, bola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2002 – 2004). Ako umelec v slobodnom povolaní tvorí od roku 2004. Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Modré Hrušky (1988). V roku 2004 založil a od vtedy spravuje galériu GUBA v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých domácich aj zahraničných maliarskych sympózií, na jednom z nich je od roku 2010 hostiteľom ( maliarske sympózium Lúčky). Marko Vrzgula sa od roku 1988 predstavil na približne tridsiatich samostatných výstavách (Slovensko, Česká republika, Francúzko, Izrael). Zúčastnil sa na desiatkach kolektívnych výstav (AT, PL, DE, YUG, USA, BG, FR, GB, CZ, SK).

www.markovrzgula.com