Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Miroslav Knap: Raj fantázie a labyrint snov

Miroslav Knap: Raj fantázie a labyrint snov

Termín: od 7.8.2015, 17:00 do 20.9.2015, 17:00 denne okrem pondelka

Mgr. art. Miroslav Knap (1973) patrí k predstaviteľom osobitého prúdu v slovenskom výtvarnom umení. Je to prúd poeticko imaginatívneho (fantazijného) umenia, ktorého osobitú podobu rozvíja vo svojej tvorbe už dve desiatky rokov. Po absolvovaní Strednej umelecko - priemyselnej škole v Kremnici (1988 - 1991), študoval v rokoch 1991 - 1997 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (odbor voľnej grafi ky a knižnej ilustrácie, prof. akad. maliar Dušan Kállay). V roku 1994 absolvoval odbornú stáž na Vysokej škole výtvarných umení v Poznani u prof. G. Marszalka. Usporiadal viacero samostatných výstav a zúčastnil sa na množstve kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Jeho tvorba bola pozitívne hodnotená v zahraničí (International Concourse Ex libris Felix Buhot in Paris, Francúzsko: cena Prix Taylor 1998, IV. Ex libris International Competition in Krakow, Poľsko: hlavná cena 2001, 1.medzinárodná súťaž v Ex librise trienále z LEFKAS, Grécko: cena pre mladého umelca 2005, 1. cena medzinárodnej odbornej poroty, Medzinárodná súťažná výstava Perla Adrie, Taliansko, Medaila Franza Kafku za umenie, Praha, Cena Európskej únie umenia za výtvarnú činnosť, Praha, ČR 2009, WORLD PRIZE of Salvador Dalí, Praha-Espana, Alliance Salvador Dalí International 2010, San Crispino – Zvláštna cena poroty, Porto Sant’ Elpidio, Taliansko, 2011). Okrem voľnej tvorby ilustroval viacero kníh pôvodnej a prekladovej literatúry.

Vo svojom diele znásobuje východiská fantazijnej výtvarnej lexiky, ktorú rozvíja na pôde grafickej, maliarskej a kresliarskej tvorby. Ide o neopakovateľnú „knapovskú“ výtvarnú parafrázu života, ktorá približuje svoju tvár v tvári rozprávkových bytostí, s dobromyseľným archaickým úsmevom na perách, ktoré nás upozorňujú na to, čo je v ľudskom živote dôležité. Miroslav Knap využíva vo svojich prácach magicko - realistickú, sčasti aj surreálnu symboliku.Vypracoval si vlastný umelecký jazyk poučený odkazom minulosti (H. Bosch, A. Durer, P. Brueghel, S. Dalí ), literatúrou a odkazom moderného umenia, vrátane fázy magického realizmu a fantazijného umenia vôbec. Dominantnú úlohu pritom zohráva umelcova imaginácia.

Odtiaľ pramení aj jeho využívanie poznatkov získaných z vlastných analytických rozborov klasických diel, ktorých zákonitosti aplikoval vo vlastnej tvorbe v priebehu doterajšieho života. Prehĺbil zduchovnenie umeleckej výpovede, ktorá bola a je naviazaná (z formálneho hľadiska) na vývoj imaginatívnej infraštruktúry samotného diela. Výsledky slovenskej umenovedy v tejto súvislosti prízvukujú, že ak prihliadneme k umelcovmu maliarskemu, kresbovému a grafickému materiálu, je jeho prvoradé zaujatie touto formovo – výrazovou a obsahovo – výpovednou sémantickou vrstvou, evidentné. Imaginatívna a symbolická povaha jeho obrazov je formovaná farebnou a tvarovou štruktúrou, ktorej základom sú symbolické obrazce, na druhej strane je to zasa uvoľnenie formy a jej rozvinutie do priestoru. Miroslav Knap využíva svet fantastických bytostí, predmetov, pričom jeho diela vo výsledku hovoria pravdu o skutočnom svete, ktorú nám maliar kladie pred oči. Filozofi ckou motiváciou tvorby sú pre neho morálne kritériá platiace po stáročia, ako ich v plnej nahote predstavili klasici európskej humanistickej kultúrnej tradície (E. Rotterdamský: Chvála bláznivosti,1509, F. Rabelais: Gargantua a Pantragruel, 1542). Po stránke grafického a maliarskeho spracovania sa tu objavuje jasná kompozícia, záväzná kresba, kultivovaná farebnosť, vysoká náročnosť na výtvarné kvality v zmysle odkazu nefaľšovaného, pravého, kvalitného umeleckého prejavu.

Dá sa povedať, že dielo Miroslava Knapa osciluje na pomedzí synergických efektov nefiguratívnej a figuratívnej výtvarnej tvorby. Presnejšie, pripomína testovanie figuratívnych a nefiguratívnych východísk a postupov, osobných a vlastných zámerov tlmočených v oblasti fi lozofických, mytologických a symbolicko – znakových rovín. Premieta ich do kompozícií grafických listov a maliarskych obrazov, napríklad v podobe týčiacich sa vertikál „stromov smiechu a radosti“, návratov k štylizovanej ľudskej postave, „obyčajnej“ nahej a oblečenej, prichádzajúcej k nám akoby z ríše rozprávok. Na pozadí svojej tvorby Miro Knap kráča po ceste smerujúcej k redukcii tvaru a novej aplikácii farby - farebnej skladby v obrazovom poli grafiky - grafického listu a maľby - maliarskeho obrazu. Tie sa vyznačujú novou citovosťou, emocionalitou, myšlienkovým nábojom, posolstvom... Znásobujú v dôležitej miere učasť línie a farby na výpovednej hodnote diela, zvlášť pokiaľ ide o paradoxne „lomený“ chromatickým koloritom. V jej prípade vzniká osobitá lineárno - farebná výstavba obrazovej reči, kompozície oživujúcej pôvodný kresliarsky prístup umelca o dynamický štetcový ductus. Tým všetkým Miroslav Knap navodzuje vo svojich dielach fantazijno - imaginatívnu, magicko - realistickú atmosféru. Autentickú obraznosť, ktorá na pozadí vnútorného abstraktného farebno - tvarového výtvarného konceptu, a vonkajšieho figurálneho motívu, ich vzájomného prelínania - predkladá pred nás, naše oči, myseľ, ducha a náš príbeh života, svoj - vlastný príbeh diela. K tomu vedie jeho cesta od začiatku. Cesta, ktorá stelesňuje jeho skutočné curriculum vitae. Človeka a umelca.

Výtvarné dielo Miroslava Knapa je príkladom originálnej výtvarnej tvorby. Prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického nazerania na svet. Má svoj autentický pôvod a duchovné formy zhmotnené vo farbe a tvare, opierajúce sa o autorov autentický raj fantázie a labyrint snov. To všetko pomocou náročných technologických postupov a profesionálneho majstrovstva, ktoré z jeho obrazov a grafík robia diela plné snového mysticizmu a pokoja. Ale aj etického, mravného posolstva a myšlienok ponúkajúcich priestor na zamyslenie sa a meditáciu.

Výstava v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je prvou autorovou samostatnou výstavou na pôde tejto inštitúcie. Usporiadaná je s cieľom predstaviť umelcov výtvarný profil na pozadí kolekcie vybratých diel, vyznačiť ťažisko jeho tvorby a z umelecko - historického hľadiska - zhodnotiť jeho neodmysliteľný prínos do vývinu slovenského výtvarného umenia súčasnosti a budúcnosti.

PhDr. Ľubomír Podušel

On-line katalóg k výstave

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Ľubomír Podušel

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

5 fotografií