Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Vodné hladiny – Hladiny duše

Vodné hladiny – Hladiny duše

Termín: od 21.6.2013, 17:00 do 1.9.2013, 17:00 denne okrem pondelka

Aká je vlastne voda? Je mäkká, ohybná, ale i tvrdá, a neústupná. Tečie, alebo stojí. Je tichá i hlučná, má všetky povahy. Je kryštalická a číra, je kalná a slepá, je mokrá i suchá, slaná i bez chuti, je ťažká i ľahká, nudná i bystrá... Je hĺbkou i povrchom, smeruje k cieľu a zároveň sa rozlieva do všetkých strán. Trblieta sa ako zrkadlo a zrkadlí nám našu podobu. Ale rovnako tak utopí každý obraz a odnesie preč každú spomienku.
Josef Kroutvor: Živly

Svojimi premenami, pohybom, zrkadlením, ponúka voda mnoho možností reálneho aj iluzívneho zobrazovania. Významnú pozornosť jej venujú umelci naprieč storočiami, najnovšie výtvarné trendy na Slovensku nevynímajúc.
Výstava Vodné hladiny – hladiny duše je zameraná na prezentáciu diel deviatich, generačne si blízkych autoriek, ktorých tvorba je úzko spojená s fenoménom vody. Ponúka zaujímavú a mnohorozmernú konfrontáciu v kontexte rozmanitého využitia vody nielen v procese ich umeleckej tvorby, ale aj vlastného vnímania tohto média. Významnú úlohu v spracovaní témy zohráva aj ich konkrétna výtvarná profilácia na jednotlivých oddeleniach umeleckých vysokých škôl. Keďže viaceré z nich sa na slovenskej výtvarnej scéne úspešne prezentujú už dlhšie, ich výtvarné výpovede presvedčivo a jednoznačne charakterizujú umelecké smerovanie každej z predstavených autoriek. Niektoré sa médiu vody venujú dlhodobo a programovo, ďalšie svojimi dielami, vytvorenými priamo pre túto výstavu, posunuli problematiku do nových, nečakaných súvislostí. Aj spôsoby prezentácie sú rôzne. Popri veľkorozmerných sú zastúpené komorné maľby, kresby, inštalácie i videoprojekcie. Každá z vystavujúcich autoriek má k vode iný vzťah. Každá z nich sa vydala vlastnou a jedinečnou umeleckou cestou, ktorou nám sprostredkováva svoj výtvarný a výrazne individuálny pohľad na svet. V jednej téme vody sa tak sústreďuje deväť umeleckých svetov, deväť výtvarných štýlov. Raz je to meditatívne, kresliarske a maliarske hľadanie vodných prúdov spojené s intimitou a poetikou výtvarného výrazu, inokedy sústredené skúmanie zrkadliacej sa a priezračnej vodnej hmoty, v ktorej odrazy sa stávajú obrazom našich predstáv, úvah zistení a snov. Tiež dlhoročné, trpezlivé detailné poznávanie vodnej fauny a flóry v kontexte metaforicko-surreálneho vnímania, ale aj hlboké vnútorné ponory do vlastných pocitov vo vzťahu k pôsobeniu vody na dušu človeka, prerozprávané v sugestívnych a intímnych príbehoch. Mozaiku dopĺňajú melancholické scenérie írskeho morského pobrežia a krajiny vodopádov zaznamenávajúce akúsi monumentálnu nekonečnosť paradoxne v maľbách rozmermi neveľkých.
Iné je konceptuálne videnie sveta, kde sa voda stáva predovšetkým vizuálnou a skúmanou súčasťou autorského zámeru. Raz ako rozostrený odraz, alebo pragmatické hľadanie dokonalej maliarskej ilúzie priezračnosti vodnej kvapky s využitím fotografických predlôh. Konkrétne pre túto výstavu boli vytvorené inštalácie simulácie vodnej hladiny, pod ktorou sú ukryté osudy celých generácií rodín, či maliarske koncepty tradičnej maľby, ironicky a sarkasticky komentujúce masívny duchovný aj materiálny úpadok súčasnej ľudskej spoločnosti.

A napokon sú zastúpené videoprojekcie, v ktorých snímané priestory nadobúdajú nečakane „iné“ významové paralely pôsobenia vodnej hladiny. Žiadny element by nemohol fungovať ako zdroj imaginácie, pokiaľ by nebol nasýtený potenciálnou viacznačnosťou.

Gaston Bachelard

Voda na prvý pohľad evokuje ticho, meditáciu pokoj. Ale má aj iné, mnohoraké a mnohorozmerné pôsobenie a aj autorky, ktoré sa na výstave predstavujú, prezentujú rôzne výtvarné asociácie a zaznamenávajú rozmanité vodné scenérie. Niekde je ich súčasťou človek a jeho pokora pred vodnou hladinou, alebo len tichý svet medúz
a vodných rastlín. Inde je voda hmotou absorbujúcou vnútorné pocity a myšlienkové smerovanie autoriek. U niektorých sa dostaneme pod hladinu, iné zaznamenávajú hladinu i pobrežie okolo nej, ďalšie vodu personifikujú, stáva sa metaforou ich pocitov, vnemov, snov a príbehov. Jemným vrstvením a prekrývaním lazúrnych farieb získavajú niektoré maľby špecifickú priezračnú farebnosť, sugestívne charakterizujúcu meditatívnu atmosféru prezentovaného média. Z diel autoriek zaznieva subjektívne, jedinečné videnie sveta, akoby z podvedomia vlastných predstáv a snov, ktorého súčasťou je ale vždy voda, raz ako obrovská masa v moriach a oceánoch, inokedy možno len jedna životodarná kvapka na steble trávy. 

A tak sa z vodných hladín skutočne vynárajú hladiny duše každej z prezentovaných autoriek. Aj keď sa vo svojej tvorbe venujú rôznym projektom, k téme vody priniesla každá vlastný originálny rozmer a poznanie, že voda vždy zostane fascinujúcou inšpiráciou, vnímanou reálne, ale aj pocitovo a filozoficky. O vode bolo napísaných mnoho teoreticko - filozofických úvah, bola a je vnímaná v rozmanitých kontextoch i súvislostiach. Voda v publikáciách Gastona Bachelarda: Voda a sny, 1997 a Lenky Kalnickej: Archetyp vody a ženy, 2007 je charakterizovaná ako mnohovýznamový element, v niektorých vlastnostiach podobný žene. Voda sama nesie v sebe princíp ženskosti a základnou povahou vody ako živlu, je jej rôznorodosť, nestálosť, rozmanitosť, symbolizuje aj náruč a materstvo. Napokon, aj toto vzájomné súznenie vody a ženy sa stalo inšpiráciou pre spoločnú výstavnú prezentáciu, charakterizovanú mnohými metamorfózami, filozofickými i duchovnými asociáciami. V katalógu zaznamenané rozhovory a úvahy samotných autoriek prinášajú ďalšiu rovinu interpretácie ich vnímania sveta vo vzťahu k médiu vody. Tieto autentické výpovede umožňujú hlbšie rozoznať ich myšlienkové procesy i umelecké postupy viažuce sa k predmetnej téme. Každá z autoriek tak zhmotňuje svoj vlastný osobný umelecký príbeh, ukr ytý do pamäti vody.

 

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PaedDr. Ela Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne