Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Činnosť Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v roku 2009

Činnosť Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v roku 2009

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne si v roku 2009 pripomenula významné jubileum – 40. výročie svojho založenia. Za štyri desaťročia existencie sa z galérie stala nielen regionálne, ale i celospoločensky uznávaná kultúrna inštitúcia, ktorá nielen uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo nášho národa v podobe diel výtvarného umenia, ale aj vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov vo vzťahu k výtvarnému umeniu.

Zložité osudy galérie od jej vzniku až po dnešok znamenali veľmi veľa pre slovenskú kultúru a obzvlášť výtvarné umenie. Medzi najdôležitejšie medzníky v histórii galérie patrí samotné konštituovanie, pri ktorom stáli mnohí výtvarníci združení okolo prvého riaditeľa galérie Ladislava Moška, cez rekonštrukciu a prestavbu pôvodného sídla galérie na Mierovom námestí, až po reštitúciu budovy kláštora Piaristov. Následné presídlenie inštitúcie do nových priestorov na Palackého ulici 27 dáva predpoklad kvalitnej a profesionálne činnosti tejto inštitúcie aj do ďalších rokov jej činnosti.

VýstavyHlavnými oblasťami činnosti Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zmysle jej zriaďovacej listiny a plánu úloh na rok 2009, bola výstavná a kultúrno-vzdelávacia činnosť. Galéria v roku 2009 usporiadala spolu tridsaťdva výstav – z toho v sídle galérie štrnásť, rovnaký počet v iných kultúrnych inštitúciách. Do zahraničia boli vyvezené štyri výstavy. Najúspešnejšími výstavnými projektmi za rok 2009 boli výstavy Alojza Petráša, Dagmar Mezricky a kolektívna výstava absolventov ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne - Stretnutia. Tieto výstavy navštívilo spolu 2329 návštevníkov. Vrcholom výstavnej sezóny v galérii Bazovského bola výstava pripravená pri príležitosti 40. výročia založenia galérie a podrobne mapujúca vývoj jej zbierkotvornej činnosti (vernisáž 11. decembra 2009). Výstavu si do 31.12. 2009 prezrelo celkom 379 návštevníkov.

V oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti galérie sa uskutočnilo 185 podujatí, ktoré navštívilo 3560 návštevníkov. Ambíciou tejto oblasti činnosti galérie je rozširovať vedomostný, ale aj esteticko-výchovný horizont návštevníkov všetkých vekových kategórií. Aj v tomto roku sa Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zapojila do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií (16. mája). Spoluorganizátorom podujatia bolo už po tretíkrát Trenčianske múzeum v Trenčíne. Po minuloročnom poklese návštevnosti sa počet návštevníkov vyšplhal na rekordných 662. Celková návštevnosť galérie dosiahla v roku 2009 12.122 návštevníkov. Z tohto množstva si expozície a výstavy prezrelo 9.790 návštevníkov. Koncerty a iné podujatia organizované v priestoroch galérie navštívilo 2.332 ľudí.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského sa aj v roku 2009 uchádzala o viacero grantov. Mesto Trenčín podporilo aj v tomto roku tvorivé aktivity pre deti, dospelých i seniorov v Ateliéri Majstra Galerka. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo štyri predkladané projekty, zrealizované boli len tri. Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR sme zrealizovali nákup nových diel do zbierkového fondu galérie, doplnili vybavenie galerijnej konzervátorskej dielne a rozpracovali náročný projekt na opravu hrobky Miloša Alexandra Bazovského na mestskom cintoríne v Trenčíne.