Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Súťaž návrhov na expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”

Súťaž návrhov na expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”

Súťaž návrhov na expozíciu “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”

Galéria Miloša alexandra Bazovského v Trenčíne vyhlasuje projektovú architektonicko - výtvarnú dvojetapovú neanonymnú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej expozície “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”.

Účelom súťaže je nájsť návrh, vypracovaný podľa scenára, vypracovaného autormi expozície, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a následne umožní zadanie nadväzujúcej zákazky.

 

Nová expozícia modernej architektúry mesta Trenčín je plánovaná v priestoroch suterénu galérie. Suterén GMAB pozostáva zo štvorcovej vstupnej haly, do ktorej je možné zísť po schodisku či výťahom. Tá prepája dva ďalšie priestory - väčší priestor s valenou klenbou a priestor slúžiaci na multimediálne projekty, s celkovou rozlohou cca 186 m2. Priestor časti suterénu doposiaľ slúžil na prezentáciu sochárskej expozície zo zbierkového fondu GMAB. Nakoľko však galerijná zbierka sôch je veľmi rôznorodá a do daného priestoru nie je možné zaradiť sochárske diela z úzkostlivého materiálu (nevhodného do chladných a vlhkých priestorov ako napr. drevo), rozhodli sme sa potenciál priestoru venovať architektúre, urbanizmu a dizajnu, pričom na tento účel bude potrebné priestor vhodne etablovať. Návrh riešenia musí zodpovedať novej funkcii daného priestoru, a teda si pre potreby adekvátnej prezentácie výstav vyžaduje primeranú rekonštrukciu vrátane sanácie omietky, príp. novej výmaľby stien a ich ochrany pred kondenzovaním vody a z toho dôvodu vznikajúcimi plesňami, rekonštrukciu kúrenia a osvetlenia, novú dlažbu / podlahu, závesný systém a iné špecifické inštalačné systémy či prvky, účelový mobiliár a technické zariadenia.

 

Lehoty:

 

Súťaž sa realizuje v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách.

-           zverejnenie výzvy: 23. 8. 2021

-           lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 15. 9. 2021 o 15:00 hod.

-           predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape: 20. 9. 2021

-           predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy: 24. 9. 2021

-           lehota na predloženie návrhov do 2. etapy: 15. 11. 2021 o 15:00 hod.

-           predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape spojeného s prezentáciou súťažných návrhov účastníkmi: 19. 11. 2021

-           predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy: 26. 11. 2021

-           predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien: 12. 12. 2021

Porota:

Riadni členovia poroty:

Závislý na vyhlasovateľovi:

1)         Mgr. art. Barbora Petríková

 

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

2)        Ing. arch. Peter Kohout

3)        Ing. arch. Milan Rožník

4)        doc. Pavel Choma, akad. mal.

5)        PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

 

2. Náhradníci poroty

Závislý na vyhlasovateľovi:

6)        PaedDr. Ela Porubänová

 

Nezávislý na vyhlasovateľovi:

8)        Mgr. Štěpán Bärtl  MSc.

 

3. Experti poroty

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na každý predložený návrh v súťaži pred hodnotiacim zasadnutím poroty.

Prizvaní budú najmä títo experti poroty:

-           Ing. arch. Adriana Mlynčeková PhD. (Mesto Trenčín),

-           Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. (Fa ČVUT, UMPRUM)

 

Ceny pre súťažiacich:

 

honorár za návrhy, ktoré predložia účastníci v 2. etape súťaže = 1.600,- € s DPH / účastník. Keďže na účasť v 2. etape budú vyzvaní 3 účastníci, celková suma vyhradená na tento účel je 4.800,- € s DPH.

 

Doplňujúce informácie:

 

Táto súťaž sa vyhlasuje ako verejná pre vopred neurčený počet účastníkov.

1. Účastníkom v súťaži nesmie byť ten, kto:

a. vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov;

b. je členom poroty, náhradníkom člena poroty, administrátorom VO, overovateľom súťažných návrhov alebo odborným znalcom prizvaným porotou;

c. overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov;

d. je zamestnancom vyhlasovateľa;

e. je blízkou osobou, spoločníkom, štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osôb vylúčených z účasti v súťaži podľa písmen a) až d).

 

2. Účastníkom môže byť jedine subjekt:

a)  ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať Identifikáciou účastníka a čestným vyhlásením, ktorých vzory sú prílohami 1. a 2. týchto súťažných podmienok.

b)  oprávnený na výkon podnikania, predstavujúceho činnosť podľa § 117 ods. 5 s odkazom na § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. t. j. musí byť oprávnený na výkon obchodnej činnosti zodpovedajúcej zadávanej zákazke alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením, ktoré je prílohou 2. týchto súťažných podmienok pri predložení dokladov do 1. etapy a neskôr výpisom z príslušného registra, ak bude vyzvaný na zadanie zákazky po skončení súťaže.

c) ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 117 ods. 5 s odkazom na § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO, ak bude vyzvaný na zadanie zákazky po skončení súťaže.

Účastníkom môže byť:

- fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa písm. a), b) a c);

- skupina fyzických osôb ktoré všetky spĺňajú podmienku podľa písm. a) a písm. c), ktoré na účely účasti v súťaži a následného zadania zákazky (v prípade víťazného návrhu) určia spomedzi seba jedného zástupcu, ktorý musí spĺňať podmienky podľa písm. a), b) a c), pričom medzi sebou vysporiadajú autorskoprávne vzťahy s tým spojené;

- právnická osoba spĺňajúca podmienku podľa písm. b) a písm. c), ktorej štatutárny orgán spĺňa podmienku podľa písm. a).

 

Vyhlasovateľ dáva do pozornosti, že od úspešného účastníka bude v priamom rokovacom konaní nadväzujúcom na ukončenú súťaž návrhov požadovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.

 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape:

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3). Medzi autormi referenčných projektov musí byť aspoň jeden z členov autorského tímu, deklarovaný v rámci predchádzajúceho bodu 1.1. Referenčné projekty majú ilustrovať schopnosť uchádzača spracovať tento typ zákazky. Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu. Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných fáz, výška investičných nákladov. Uchádzač, ktorý nemá dostatok realizovaných projektov podobného typu, môže predložiť projekty iného typu, prípadne projekty, ktoré neboli realizované. Účelom tejto výnimky je umožniť účasť aj začínajúcim architektom. Tým nie je dotknuté oprávnenie účastníkov vytvoriť skupinu dodávateľov za účelom účasti v predmetnom postupe zadávania zákazky. Uchádzač nesmie predkladať také referenčné projekty, na ktorých sa ako spoluautor podieľal člen poroty alebo člen poroty iným spôsobom participoval na projekte. Takýto projekt nebude posudzovaný.

 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape:

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí zostavenom porotou. Vyzvaní účastníci predložia návrhy podľa nasledujúcich požiadaviek vyhlasovateľa.

Obsahové požiadavky na riešenie návrhu predkladaného v 2. etape sú definované v čl. 6 - Súťažné pomôcky č. 1. -  Súťažné zadanie. Dodržanie pokynov uvedených v Súťažnom zadaní účastníkom v jeho návrhu nie je povinné. Ak v návrhu účastníka dôjde k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených v Súťažnom zadaní vyhlasovateľ odporúča uviesť grafickú, či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup.

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v podobe koncepčnej štúdie v rozsahu:

Povinné:

-           pôdorys riešenej expozície v mierke 1:100

-           rezopohľady alebo pohľady na riešené steny expozície v mierke 1:100

-           axonometria

-           stručná anotácia do max. 700 znakov a textový popis konceptu, architektonického a materiálového riešenia do max. 3000 znakov

-           odhad nákladov na realizáciu

-           v spodnej časti formátov uviesť identifikačné údaje uchádzača, informácia, kto je autorom koncepčnej štúdie.

Nepovinné (doplňujúce):

-           vizualizácie z ľudského horizontu

-           architektonický detail ilustrujúci základné princípy riešenia

-           ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke

Fixná lehota na predkladanie návrhov v 2. etape je stanovená na 15.11. 2021 o 15:00 hod. Účastník predkladá súťažný návrh v elektronickej podobe vo formáte PDF v dvoch verziách (verzia pre tlač CMYK a verzia pre web v RGB, oboje vo veľkosti A2, 300 dpi, v maximálnom počte 5 strán s umiestnením formátu na šírku), obidve na e-mailovú adresu administrátora vyhlasovateľa gbtrencin@gmail.com.

 

 https://www.archinfo.sk/sutaze/sutaz-navrhov-na-expoziciu-moderna-architektura-mesta-trencin-a-okolia.html

 

 

Súťažné podmienky a súťažné zadanie s pomôckami nájdete v prílohách nižšie:

5.    Prílohy

5.1. Identifikácia účastníka (vzor)
5.2. Čestné vyhlásenie (vzor)

6.   Súťažné pomôcky

6.1. Súťažné zadanie

6.2. “3D zameranie skutočného vyhotovenia priestorov technológiou pozemného laserového skenovania“ v podobe dát:


6.2.a. mračno bodov (point cloud) v súborových formátoch LAS, POD a RCP s priradenou informáciou RGB (LIDAR)

  6.2.b. fotodokumentácia panoramatických snímok z meraných stanovísk v súborovom formáte JPG

   6.2.c. orientačný pôdorysný plán spolu s členením priestorov a ich výmerami v súborových formátoch PDF a DWG.

    6.3. Fotodokumentácia

     6.4. Cenová ponuka – odvlhčenie priestoru

      

     Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia

     Fotogaléria

     9 fotografií